Oppiva Invest Oy:n AVOIN RAHOITUSHAKU 1 käynnistyy

17.12.2019

Tervetuloa yrityksille suunnattuun infotilaisuuteen ma 13.1.2020 klo 11.00-12.30, paikkana Epicenter (Mikonkatu 9).

Oppiva Invest Oy on valtion erityistehtäväyhtiö, jonka päätoimiala on rahoitus. Yhtiöllä on innovatiivisuutta edistävä kehitystehtävä ja yleisenä tavoitteena on vaikuttavuuteen liittyvä yhteiskunnallinen kokonaistulos. Kokonaistulosta arvioidaan sillä, miten pääomalainalla rahoitettava yritystoiminta uudistaa ammatillista oppimista ja opetusympäristöjä sekä tuottaa lisäarvoa opiskelijoille ja työelämälle. Tavoitteena Oppiva Investillä on em. lisäksi synnyttää uutta kasvuliiketoimintaa ja edistää koulutusvientiä.

Rahoitushaku 1 on käynnistetty 23.12.2019 ja hakuja on suunniteltu toteutettavan yhtiön ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden 2020 aikana 3-4 kpl. Seuraava rahoitushaku toteutetaan edellisen päätyttyä, arviolta 4/2020.

Vaatimuksena lupaus vaikuttavuudesta

Oppiva Investin rahoitus on vakuudetonta pääomalainaa ja sen kohteena on hakijayhtiön määrittelemät ja prosessin aikana lopullisesti tarkennettavat (mitattavissa olevat) vaikuttavuustavoitteet. Tavoitteissa haetaan sekä taloudellista että yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta arvioitaessa huomioidaan myös heijastusvaikutukset alihankkijakentässä ja yrityksen verkostoissa, työpaikkojen määrässä, vientitulojen määrän kasvuna sekä yleisesti välillisinä hyvinvointivaikutuksina toimialalle ja Suomessa.

Erityispainotuksena ammatillinen koulutus

Rahoitus kohdistuu Oppiva Investin tehtävän mukaisesti erityisesti ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen ja opetusvälineistön kehittämistä sekä koulutusviennin edistämistä tukevaan yritystoimintaan ja rahoitettavilla ratkaisuilla aikaansaatavaan vaikuttavuuteen (hyödyt ja lisäarvo). Yritykset voivat kuitenkin markkinoida ja hyödyntää toimintansa tuotoksia rajoituksetta siitä huolimatta, että Oppiva Investin rahoitus ensisijaisesti perustuu ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen uudistamis- ja kehittämispyrkimyksiin.

Rahoitusta pääomalainalla

Rahoitusinstrumenttina on Oppiva Investin myöntämä vakuudeton pääomalaina (OyL 12§). Oppiva Invest ei tule rahoituksen saajan omistajaksi. Rahoitusta voidaan myöntää vain Suomessa rekisteröidylle yhtiölle. Tarjoajan tulee käyttää myönnetty pääomalaina yhtiön kehittämiseen ja vaikuttavuustavoitteiden aikaansaamiseen. Rahoitusta ei voi siirtää eteenpäin toiselle yhtiölle. Rahoituksen ehdot ovat yrityskohtaiset ja hinnoitteluun vaikuttaa mm. yhtiön riskiluokitus sekä lainalle neuvoteltava maturiteetti.

Pääomalainalla pyritään kohdeyhtiön rahoitusrakenteessa selkeästi täydentävän rahoittajan rooliin ja siten jaetaan riskiä yksityisen/ kaupallisen sektorin kanssa sekä mahdollistetaan kohdeyhtiön toiminnan kehittäminen. Oppiva Invest hakee tuottoa vastikkeelleen ja valtiontukisääntelyä ei sovelleta, kun vastikkeen hinta määräytyy kilpailluilla markkinoilla ja markkinaehtoisesti.

Hakuun osallistuminen ja haun alustava aikataulu

Rahoitushakemus muodostuu sekä yhtiön toimittamista vapaamuotoisista tiedoista että määrämuotoisina toimitettavista hakemuksen liitteistä. Hakemusprosessista, hakemusten vertailu- ja päätöskriteereistä sekä pääomalainan ehdoista tarkemmat tiedot ja ohjeistus tulee saataville Oppiva Investin kotisivuille rahoitushaun avauduttua, kuitenkin viimeistään 31.12.2019: www.oppivainvest.fi/rahoitus

Rahoitusta hakeville yrityksille ei ole spesifejä ikä-, koko- eikä toimialarajoitteita – osallistuvien yritysten ratkaisuja arvioidaan niiden lupaaman vaikuttavuuden ja innovatiivisuuden perusteella. Varsinaisia hyötyjä tulee kuitenkin todistettavasti aikaansaada lopullisessa kohdemarkkinassa eli oppimisympäristöissä ja erityispainotuksena yhtiön strategian mukaisesti ammatillinen koulutus. Oppiva Investin tavoitteena on tehdä rahoituspäätöksiä monipuolisesti eri toimialoille ja erilaisia ratkaisuja tuottaville yhtiöille.

Prosessin tavoitteellinen aikataulu:

  1. Rahoitushaun avaaminen yleisellä avoimuusilmoituksella 23.12.2019
  2. Infotilaisuus yrityksille 13.1.2020 klo 11.00-12.30 (Mikonkatu 9)
  3. Rahoitushakemusten vastaanotto alkaa 14.1.2019
  4. titta@oppivainvest.fi 30.1.2020 saakka. Q&A -yhteenveto julkaistaan yhtiön kotisivuilla 3.2.2020 mennessä.
  5. Rahoitushakemusten viimeinen jättöpäivä 10.2.2020
  6. Tulokset pyritään julkistamaan maaliskuun aikana

Jakelu ja lisätiedot

Rahoitushausta tiedotetaan Oppiva Invest Oy:n kotisivujen lisäksi soveltuvien verkostojen välityksellä. Yhtiön kotisivut www.oppivainvest.fi toimii prosessin aikana ensisijaisena lisätietojen lähteenä.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Titta Mantila
titta@oppivainvest.fi
p. 040 706 7700