Oppiva Invest Oy:n AVOIN RAHOITUSHAKU 2 käynnistyy

30.3.2020

Tervetuloa yrityksille suunnattuun infotilaisuuteen ti 7.4.2020 klo 11 – 12 tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena (online).

Ilmoittaudu 6.4. mennessä sähköpostitse titta@oppivainvest.fi.

Oppiva Invest Oy on Opetushallituksen alainen valtionyhtiö, jolle on määrätty erityinen rahoitustehtävä. Rahoitus kohdistuu erityisesti ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen ja opetusvälineistön kehittämistä sekä koulutusviennin edistämistä tukevaan yritystoimintaan. Yhtiö edistää uudistumista ja sen tulosta mitataan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kautta. Kokonaistulosta arvioidaan sillä, miten pääomalainalla rahoitettava yritystoiminta uudistaa ammatillista oppimista ja opetusympäristöjä sekä tuottaa lisäarvoa opiskelijoille ja työelämälle. Tavoitteena Oppiva Investillä on em. lisäksi synnyttää uutta kasvuliiketoimintaa ja edistää koulutusvientiä.

Rahoitushaku 1 päättyi maaliskuussa 2020 ja siitä valikoitui 5 yritystä sopimusneuvotteluihin. Nyt avattava Rahoitushaku 2 käynnistetään 30.3.2020 ja seuraava (3.) tulee ajoittumaan syksylle 2020.

Lupaus vaikuttavuudesta

Oppiva Investin rahoitus on vakuudetonta pääomalainaa ja sen kohteena on hakijayhtiön määrittelemät ja prosessin aikana lopullisesti tarkennettavat (mitattavissa olevat) vaikuttavuustavoitteet. Tavoitteissa haetaan sekä taloudellista että yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta arvioitaessa huomioidaan myös heijastusvaikutukset alihankkijakentässä ja yrityksen verkostoissa, työpaikkojen määrässä, vientitulojen määrän kasvuna sekä yleisesti välillisinä hyvinvointivaikutuksina toimialalle ja Suomessa.

Erityispainotuksena ammatillinen koulutus

Rahoitus kohdistuu Oppiva Investin tehtävän mukaisesti erityisesti ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen ja opetusvälineistön kehittämistä sekä koulutusviennin edistämistä tukevaan yritystoimintaan ja rahoitettavilla ratkaisuilla aikaansaatavaan vaikuttavuuteen (hyödyt ja lisäarvo). Yritykset voivat kuitenkin markkinoida ja hyödyntää toimintansa tuotoksia laaja-alaisesti siitä huolimatta, että Oppiva Investin rahoitus ensisijaisesti perustuu ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen uudistamis- ja kehittämispyrkimyksiin.

Rahoitusinstrumenttina pääomalaina

Rahoitusinstrumenttina on Oppiva Investin myöntämä vakuudeton pääomalaina. Oppiva Invest ei tule rahoituksen saajan omistajaksi. Rahoitusta voidaan myöntää vain Suomessa rekisteröidylle yhtiölle. Tarjoajan tulee käyttää myönnetty pääomalaina yhtiön kehittämiseen ja vaikuttavuustavoitteiden aikaansaamiseen. Rahoitusta ei voi siirtää eteenpäin toiselle yhtiölle. Rahoituksen ehdot ovat yrityskohtaiset ja hinnoitteluun vaikuttaa mm. yhtiön riskiluokitus sekä lainalle neuvoteltava maturiteetti.

Pääomalainalla pyritään kohdeyhtiön rahoitusrakenteessa selkeästi täydentävän rahoittajan rooliin ja siten jaetaan riskiä yksityisen/ kaupallisen sektorin kanssa sekä mahdollistetaan kohdeyhtiön toiminnan kehittäminen. Oppiva Invest hakee tuottoa vastikkeelleen ja valtiontukisääntelyä ei sovelleta, kun vastikkeen hinta määräytyy kilpailluilla markkinoilla ja markkinaehtoisesti.

Hakuun osallistuminen ja haun alustava aikataulu

Rahoitushakemus muodostuu sekä yhtiön toimittamista vapaamuotoisista tiedoista että määrämuotoisina toimitettavista hakemuksen liitteistä. Hakemusprosessista, hakemusten vertailu- ja päätöskriteereistä sekä pääomalainan ehdoista tarkemmat tiedot ja ohjeistus tulee saataville Oppiva Investin kotisivuille 31.3.2020 mennessä: www.oppivainvest.fi/rahoitus

Rahoitusta hakeville yrityksille ei ole spesifejä ikä-, koko- eikä toimialarajoitteita – osallistuvien yritysten ratkaisuja arvioidaan niiden lupaaman vaikuttavuuden ja innovatiivisuuden perusteella. Varsinaisia hyötyjä tulee kuitenkin todistettavasti aikaansaada lopullisessa kohdemarkkinassa eli oppimisympäristöissä ja erityispainotuksena yhtiön strategian mukaisesti ammatillinen osaaminen, oppiminen ja koulutus. Hankinnan tavoitteena on tehdä rahoituspäätöksiä monipuolisesti eri toimialoille ja erilaisia ratkaisuja tuottaville yhtiöille.

Prosessin tavoitteellinen aikataulu:

  1. Rahoitushaun avaaminen yleisellä avoimuusilmoituksella 31.3.2020
  2. Infotilaisuus yrityksille 7.4.2020 klo 11.00-12.30 (Online/ Teams)
  3. Rahoitushakemusten vastaanotto alkaa 31.3.2020
  4. Hausta kiinnostuneet yritykset voivat esittää kirjallisia lisäkysymyksiä titta@oppivainvest.fi 20.4.2020 saakka. Q&A -yhteenveto julkaistaan yhtiön kotisivuilla 24.4.2020 mennessä.
  5. Hakemusten viimeinen jättöpäivä 4.5.2020
  6. Rahoituspäätökset Oppiva Invest Oy:n hallituksessa kesäkuu 2020.

Jakelu ja lisätiedot

Rahoitushausta tiedotetaan Oppiva Invest Oy:n kotisivujen lisäksi soveltuvien verkostojen välityksellä. Yhtiön kotisivut www.oppivainvest.fi toimii prosessin aikana ensisijaisena lisätietojen lähteenä. Yleinen avoimuusilmoitus on julkaistu myös hankintaportaali HILMAssa.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Titta Mantila
titta@oppivainvest.fi
p. 0407067700

Senior Advisor Pekka Salmi
pekka@oppivainvest.fi
p. 0505606018