Selvitys: Opetusteknologiaa hankkimassa – näkökulmia valintaan ja käyttöönottoon

11.10.2022

Onnistuneet opetusteknologioiden hankinnat ja käyttöönotot vievät osaltaan kohti opetuksen ja oppimisen visiota ja kestävää ja vaikuttavaa digitalisaatiokehitystä. Opetuksen ja oppimisen visio, opettajien rooli ja strategisen johdon tuki korostuvat opetusteknologioiden hankinnoissa ammatillisessa koulutuksessa.

Oppiva Investin teettämä selvitys Opetusteknologiaratkaisujen valintojen ja käyttöönottojen taustatekijöitä ammatillisessa koulutuksessa virittää ammatillisen koulutuksen järjestäjien, teknisiä ratkaisuja kehittävien yritysten ja muiden alan toimijoiden yhteistä keskustelua.

Selvityksestä piirtyy selkeä kuva prosesseista, jotka ohjaavat opetusteknologioiden valintaa ja käyttöönottoa oppilaitoksissa. Iso kuva – opetuksen ja oppimisen visio ja digitalisaation edistäminen vision osana – vaikuttaa kaikkien vastanneiden mukaan erityisesti opetusteknologioiden valinta- ja hankintavaiheeseen.

Pedagoginen visio sekä digitalisaatio ja sen kehittäminen sisältyvät ammatillisen koulutuksen järjestäjien strategioihin ja luovat näin tahtotilaa opetusteknologiavalinnoille. Tutustu selvityksen yhteenvetoon!
Kuva: Jouni Ylisuutari (OSAO) / Skills Finland

Opettajan rooli ja strategisen johdon tuki avainasemassa

Visio kytkeytyy läheisesti opettajien rooliin. Opettajilla ja heidän tiedoillaan ja osaamisellaan on tärkeä rooli kokonaisuudessa.

–  Opettajien rooli korostuu erityisesti alakohtaisten ideoiden ja tarpeiden esille tuomisessa. Opetusteknologioiden tulee olla merkityksellisiä opetukselle ja opiskelijoille ja sitä kautta myös työelämän tarpeille, yhteiskuntasuhdepäällikkö Sanja Mursu Oppiva Investistä kertoo.

Työelämäyhteistyötä pidetäänkin niin ikään valintoja ohjaavana tekijänä: erityisesti alueen yritysten tarpeet ja teknologiakehitys sekä yritysten kanssa tehtävä yhteistyö vaikuttavat koulutuksessa käytettäviin teknologiaratkaisuihin.

Selvityksen perusteella strategisen johdon tuki ja organisaatiokulttuuri vaikuttavat vahvasti sekä siihen, miten valintaprosessi käynnistyy että käyttöönoton prosessin etenemiseen ja teknologian käyttöön. Strategisen johdon tukeen nähtiin kuuluvan myös pedagoginen johtaminen ja valitun teknologian käytön tukeminen.

– Johdon tuki on selvityksen mukaan todella tärkeää. Johdon rooli vaikuttaa ratkaisevasti organisaatiokulttuuriin ja siihen, miten kulttuuri tukee digitalisaation hyödyntämistä. Käytännössä johdon tuen muotoja voivat olla esimerkiksi resurssien varmistaminen, valmennus, kannustus ja selkeä, johdonmukainen viestintä, jonka koetaan vahvistavan teknologioiden käyttöä, Mursu sanoo.

Asiakasymmärrys on ratkaisevan tärkeää

Ratkaisutoimittajien näkökulmasta tärkeä havainto on, että ammatillisen koulutuksen kentän ja toimintaympäristön tuntemisella on jopa ratkaiseva merkitys. Selvitystä varten haastateltujen puheissa painottuvat myös järjestelmälliset ja suunnitelmalliset prosessit. 

– Tällaiset digitalisaatiokehitystä eteenpäin vievät seikat ovat aiemmissakin tutkimuksissa ja selvityksissä nousseet esiin. Esimerkiksi koulutuksen järjestäjän kokemus saadusta tuesta, hyvät toimintamallit, asenteet, työelämäyhteistyö ja kokonaisarkkitehtuuri kannattaa ottaa yhteistyössä huomioon, Mursu painottaa.

Keskustelun avaus

Selvityksen tarkoitus on virittää keskustelua ammatillisen koulutuksen järjestäjien, teknisiä ratkaisuja kehittävien yritysten ja muiden alan toimijoiden verkostoissa. 

– Haluamme selvityksen myötä auttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja uusia teknologioita kehittäviä kasvuyrityksiä. Selvitys avaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien syitä, prosesseja ja toimintatapoja, kun he pohtivat ja valitsevat opetusteknologisia ratkaisuja käyttöönsä. Toivomme, että selvityksen teemat avaavat keskustelua meidän kaikkien ammatillisen koulutuksen kentällä toimivien kesken, toimitusjohtaja Titta Mantila Oppiva Investistä sanoo.

Kesän ja alkusyksyn 2022 aikana tehty selvitys pohjautuu keskusteluihin ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Haastateltavat edustavat pääosin keskijohtoa ammatillista koulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Haastateltujen työnkuvaan kuuluu opetusteknologiaratkaisujen hankinta, käytön ohjaaminen tai digipedagogiikka.

Selvitys on osa Oppiva Investin vaikuttavuus- ja ekosysteemityötä ja jatkaa pohdintoja aiemman, syksyllä 2021 julkaistun raportin Kaikki vailla kehittäjäkumppaneita, Oppiva Invest Oy:n vaikuttavuus- ja ekosysteemityö – vaihe I jalanjäljissä. Selvityksen on toteuttanut Kooppi asiantuntijapalveluiden Reetta Paloheimo.

Lue lisää

Tutustu selvityksen yhteenvetoon: Opetusteknologiaa hankkimassa – näkökulmia valintaan ja käyttöönottoon (pdf)

Lue koko selvitys: Opetusteknologiaratkaisujen valintojen ja käyttöönottojen taustatekijöitä ammatillisessa koulutuksessa (pdf)

Reetta Paloheimon diaesitys selvityksen julkistamistilaisuudesta 11.10.2022 (pdf)

Lisätietoa

Sanja Mursu, yhteiskuntasuhdepäällikkö, Oppiva Invest Oy

p. +358 40 515 9978, sanja@oppivainvest.fi

Reetta Paloheimo, Kooppi asiantuntijapalvelut

p. +358 45 114 9657, reetta.paloheimo@kooppi.fi