Tekoälyn käyttö ammatillisessa koulutuksessa

Moni ammatillisen koulutuksen opettaja on kokeillut ja myös hyödyntänyt tekoälyä työssään, vaikka soveltumista opetukseen ja oppimiseen vielä pohditaan. Yhteiset käytänteet ja linjaukset tekoälyn hyödyntämiseen ovat oppilaitoksissa vasta muodostumassa, selviää Edulyzerin ja Oppiva Investin syksyllä 2023 toteuttaman kyselyn vastauksista.

Kyselyn ammatilliseen koulutukseen toteuttivat yhdessä Edulyzer ja Oppiva Invest marraskuussa 2023. Edulyzer teetti lisäksi kyselyn lukioon ja perusopetukseen. Tällä sivulla kerromme kyselyn tuloksia ammatillisen koulutuksen osalta.

Kysely oli avoinna marraskuussa 2023. Kyselyyn vastasi ammatillisesta koulutuksesta yhteensä 227 vastaajaa, joiden joukossa oli ammattialojen (n=149) ja yhteisten tutkinnon osien (n=77) opettajia sekä koulutuspäälliköitä ja oppilaitosten johdon edustajia (n=16). Oppilaitoksia mainittiin 35, 135 vastaajaa ei kertonut oppilaitostaan.

Kyselyn rajoitteet: Vastausten luotettavuutta alakohtaisesti rajoitti osalta aloja saatu vähäinen vastausmäärä. Ammatilliset opettajat jakautuivat seuraavasti: humanistiset ja taidealat (n=15), kauppa ja hallinto (n=13), luonnontieteet (n=2), tietojenkäsittely ja tietoliikenne (n=7), tekniikan alat (n=41), maa- ja metsätalousalat (n=15), terveys- ja hyvinvointialat (n=42), palvelualat (n=23). Vastausmäärien jakautuminen mukailee kuitenkin alojen suhteellista kokoa. 

Tekoälyyn perustuviksi sovelluksiksi katsottiin tässä selvityksessä ohjelmat, jotka tuottavat käyttäjän antamien syötteiden mukaan esimerkiksi

  • yksilöllisiä vastauksia kysymyksiin,
  • kuvia tai piirroksia,
  • videoita tai animaatioita,
  • ääntä tai musiikkia
  • ja joita voidaan hyödyntää esim. oppimistehtäviin vastaamisessa, opetuksen suunnittelussa tai opetustilanteissa.

Esimerkkeinä sovelluksista ovat esim. ChatGPT, Bing (AI-pohjainen), Lensa, Facetune ja Midjourney.

Tekoälyn käytöstä ammatillisessa koulutuksessa

67 % vastaajista on kokeillut tai käyttänyt sovelluksia. 33 % ei ole käyttänyt tai kokeillut.
Kaikista vastaajista tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia on kokeillut tai käyttänyt 67 prosenttia.
Syyt tekoälysovellusten käyttöön esimerkiksi uteliaisuus (55%), työ (49%), vapaa-aika (26%), opiskelu (22%)
Yleisimmin tekoälyyn perustuvia sovelluksia oli käytetty tai kokeiltu uteliaisuudesta tai kokeilunhalusta sekä työhön liittyen, vähiten harrastustarkoituksessa.

ICT-alalla
opettavista

26–30
-vuotiaista

YTO-aineita
opettavista

Suurissa oppil. opettavista

ChatGPT on sovelluksista suosituin

Generatiivisen tekoälyn sovelluksista kielimalleja
hyödyntävät sovellukset ovat suositumpia kuin visualisoivat sovellukset.
ChatGPT:tä on käyttänyt yli 60 prosenttia vastaajista.

ChatGPT 62 %
Bing(AI) 29 %
DALL-E 219 %
Google Bard10%
Jokin muu10 %
Midjourney10 %
Pictory3 %
Lensa2 %
Facetune2 %

Suhtautuminen tekoälyyn vaihtelee aloittain

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi!

Suhtautuminen tekoälyn hyödyllisyyteen

Vastaajat pitivät tekoälyn käytön opettelua pääosin hyödyllisenä, joskin alakohtaisessa vertailussa maa- ja metsätalousalan opettajat olivat hieman epävarmempia tekoälyn hyödyllisyydestä.

Tekoälyn hyödyntämiselle osattiin kuvitella työssä jonkin verran erilaisia tapoja opetettavasta alasta riippumatta, mutta tekoälyn vaikutuksesta oman työn tehokkuuteen ei oltu aivan varmoja.

Suhtautuminen tekoälyn käyttöön yleisesti

Pääosin tekoälyn käytön opettelun arvioitiin olevan itselle melko helppoa, kuten myös tekoälyn käytössä taitavaksi tulemisen. Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen opettajien arvio tekoälyn käytön todennäköisyydestä työssään oli hieman muita aloja korkeampi – muutoin opetettava ala ei merkittävästi vaikuttanut vastauksiin.

Tekoälyä eniten käyttävät ryhmät suhtautuivat kuitenkin myös varauksellisimmin opiskelijoiden ja muiden opettajien taitoihin tekoälyyn liittyen.

Neljä viidestä kyselyyn vastanneesta ammatillisen koulutuksen opettajasta kertoo, että tekoälyn käytön opettelu on heidän mielestään hyödyllistä. Tämä kertoo valmiudesta tarttua uusiin asioihin. Isot joukot osoittavat kiinnostusta, eikä kyse ole enää vain teknologian varhaisista omaksujista.

Reetta Paloheimo, Oppiva Invest

Vastauksista voi tulkita, että opettajat ovat vielä odottavalla kannalla. Ilmiö on jo hyvinkin tuttu, mutta ollaan vielä alkuaskelilla ja tarkkaillaan mitä tapahtuu. Yhteiset pelisäännöt puuttuvat, joten oppilaitoksissa ei oikein tiedetä, mitä voi tehdä ja miten uusia teknologioita voi hyödyntää.

Teuvo Sankila, Edulyzer

Tekoälyn hyödyntäminen on vielä vähäistä

Erityisesti ICT-alalla (100 %, n=7) sekä kaupan ja hallinnon alalla (92,3 %, n=13) työskentelevät kertoivat käyttäneensä tai kokeilleensa sovelluksia. Vähiten sovelluksia olivat hyödyntäneet maa- ja metsätalousalalla opettavat (26,7 %, n=15).

Neljä viidestä ei ollut opettanut tekoälysovellusten käyttöä opiskelijoille. Niitä, jotka eivät olleet kokeilleet tekoälyä lainkaan, oli yleisten tutkinnon osien opettajissa (kuviossa yto-aineiden opettajat) vähemmän kuin ammattiaineiden opettajissa.

Kaksi kolmesta vastaajasta ei ollut käyttänyt tekoälyä opetuksessa lainkaan. Suurin osa vastaajista (60%) ei ollut lainkaan käyttänyt tekoälyä opetuksen suunnittelussa.

Miten usein olet käyttänyt tekoälyä seuraaviin käyttötarkoituksiin?

Tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet ja riskit

Tekoälyn käytön mahdollisuuksina nähtiin erityisesti kokeilukulttuuri ja ennakkoluuloton tutustuminen. Yli puolet niin ikään näki, että tekoälyn käyttöön liittyy mahdollisuutena tulevaisuustaitojen opettelu sekä uudenlaisten oppimisvalmiuksien antaminen.

Tekoälyn käytön riskinä nähtiin erityisesti tekoälyn antamien vastausten luotettavuus. Arvioinnin vaikeutuminen sekä henkilötietojen keräykseen ja tietoturvaan liittyvät riskit nousivat esiin reilulla puolella vastaajista. Puolet näkevät riskinä myös puuttuvat yhteiset käytännöt ja pelisäännöt.

”Mielestäni tekoälyn käyttöön sisältyy seuraavia mahdollisuuksia” – Kyllä-vastausten osuus

Kokeilukulttuuri, ennakkoluuloton tutustuminen66 %
Tulevaisuustaitojen opettelu (työelämävaatimukset)63 %
Antavat uudenlaisia oppimisvalmiuksia54 %
Lähde- ja mediakriittisyyden harjoittelu
(medialukutaito, tekoälylukutaito)
49 %
Vapauttavat aikaa48 %
Tarttuminen ajankohtaisiin aiheisiin36 %
Eriyttäminen25 %
Lisäävät motivaatiota25 %
Käyttö on opetussuunnitelmaperustaista8 %
Arvioinnin helpottuminen8 %

”Mielestäni tekoälyn käyttöön sisältyy seuraavia riskejä” – Kyllä-vastausten osuus

Tekoälyn antamien vastausten luotettavuus75 %
Arvioinnin vaikeutuminen57 %
Henkilötietojen keräykseen ja tietoturvaan liittyvät53 %
Koulussamme ei ole luotu käytänteitä tekoälyn
käyttöä koskien
50 %
Eettiset vinoumat45 %
Lisäävät digitaalisilla välineillä käytettyä aikaa39 %
Heikentävät oppijoiden oppimisvalmiuksia39 %
Heikentävät oppijoiden motivaatiota opiskeluun27 %
Opettajan työn kaventuminen18 %
Vie aikaa ja tilaa tärkeämmiltä asioilta14 %
Käyttö ei perustu opetussuunnitelmaan14 %

Yhteistyö opiskelijoiden kanssa

74 %

Yto-aineiden ja ammattiaineiden opettajien välillä ero oli huomattava: vain 16 % ammattiaineiden opettajista oli linjannut tekoälyyn liittyviä sääntöjä opiskelijoiden kanssa, kun yto-opettajista näin oli tehnyt 47 %. Eniten sääntöjä olivat linjanneet nuorimmat vastaajat (56 %) ja vähiten 61–65-vuotiaat vastaajat (16 %).

43 %

70 %

67 %

~25 %

5 %

53 %

Tekoälyyn liittyvät käytännöt hakevat muotoaan oppilaitoksissa

65 %

vastaajista ei ollut tekoälyyn liittyen omia käytänteitä opetuksen suunnitteluun, opetukseen tai oppimiseen.

Eniten käytänteitä oli 31–35-vuotiailla, yto-opettajilla ja suurissa oppilaitoksissa opettavilla.

72 %

Koulutusta kaivataan

Tekoälyn käyttämiseen kaivataan yhtenäistä ohjeistusta, tukimateriaalia ja koulutusta.

Koulutusta kaipasivat eniten 31-34-vuotiaat ja suurissa oppilaitoksissa opettavat. Vähiten koulutusta kaipasivat nuorimmat vastaajat.

Koulutusta kaipasivat kaikilta aloilta olevat, tekniikan alan opettajat olivat hieman epävarmempia koulutustarpeestaan.

Pinnan alla kuhisee – tekoälyn mahdollisuudet kiinnostavat ammatillisen koulutuksen opettajia

Lisätietoa

Reetta Paloheimo

Reetta Paloheimo

kehittämispäällikkö, markkina-analyysit

puh. 045 114 9657
reetta@oppivainvest.fi


Ota yhteyttä, kun haluat tietoa ammatillisesta koulutuksesta, opettajien arjen kehittämisestä ja teknologian mahdollisuuksista ammatillisessa koulutuksessa.