Muutokset aikatauluihin mahdollisia


Oppiva Invest Oy, OI, tarjoaa tässä rahoitushaussa pääomaehtoista lainarahoitusta yrityksille, joilla ammattiosaamisen ja -oppimisen edistäminen on aktiivinen osa yhtiön liiketoimintaa.

Haemme kilpailukykyisiä kasvuyrityksiä, jotka ovat saaneet ratkaisunsa jo markkinoille. Arvostamme vahvaa osaamista, innovatiivisuutta sekä yhteistyötä ammatillisen oppimisen ekosysteemin muiden toimijoiden kanssa.

OI:n pääomalainat ovat markkinaehtoisia.

Toivomme hanke-ehdotustanne viimeistään 4.5.2020.

Infotilaisuus pidetään verkossa ti 7.4.2020 klo 11.00 (ilmoittautuminen 6.4. mennessä sähköpostilla titta@oppivainvest.fi).

Rahoitusehdot

Taustaa

Oppiva Invest Oy (OI) on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka omistajaohjauksesta vastaa Opetushallitus. Rahoitusinstrumenttina yhtiöllä on pääomalaina ja ensisijaisia rahoitettavia yrityksiä/ rahoitushankkeita ovat ratkaisut, jotka tuottavat lisäarvoa ja vaikuttavuutta erityisesti ammatillisen opetuksen oppimisympäristöihin.

Oppiva Investin pääomalainalla pyritään kohdeyhtiön rahoitusrakenteessa täydentävän rahoittajan rooliin ja siten jaetaan riskiä yksityisen sektorin kanssa sekä mahdollistetaan kohdeyhtiön toiminnan kehittäminen. OI hakee tuottoa vastikkeelleen ja valtiontukisääntelyä ei sovelleta, kun pääomalainan hinta määräytyy kilpailluilla markkinoilla ja markkinaehtoisesti.

Hakijayhtiön toiminnan tulee olla kestävällä pohjalla, sillä tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja lainalle tulee olla yhtiön taloudellisten ennusteiden perusteella määriteltävissä realistinen takaisinmaksukyky.

Osallistuvien yritysten ratkaisuja arvioidaan niiden lupaaman vaikuttavuuden (lisäarvo ja hyöty) ja innovatiivisuuden (uudistamiskyky) perusteella. Rahoitustoiminnan varsinaiset hyödyt ja vaikuttavuus aikaansaadaan kohdemarkkinassa eli opetus- ja oppimisympäristöissä. Tavoitteena on tehdä rahoituskierroksilla päätöksiä useille toimijoille, jotka voivat olla eri toimialoilta.

Tässä esitettyä tarkemmalla tasolla rahoituksen ehtoihin ja yksityiskohtiin liittyy myös; OyL 12. luku ja rahoituksen saajan OI Oy:n kanssa allekirjoitettava pääomalainasopimus.

1. AIKATAULU JA KÄSITTELYPROSESSI

Oppiva Investin ’Avoin rahoitushaku 2’ käynnistetään yleisellä avoimuusilmoituksella ja siihen liittyvällä tiedotteella 31.3.2020 ja alustavan aikataulun mukaan lopulliset rahoituspäätökset tehdään yhtiön hallituksessa kesäkuussa 2020.

Hakemukset käsitellään ja tutkitaan Oppiva Investille määritellyn rahoitusprosessin mukaisesti käyttäen prosessissa myös kolmansien osapuolien tarjoamia tietolähteitä (mm. luottotietoraportit ja mahdolliset muiden rahoittajien yritysanalyysit). Yhtiö pyrkii avaamaan uusia vastaavia rahoitushakuja säännöllisesti ja aiemmilla kierroksilla saadut hakemukset voidaan siirtää ja niistä päätökset tehdä myös seuraavien avattavien hakujen aikana. Seuraava haku on tavoitteena avata elokuussa 2020.

2. HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN

Hakemukset liitteineen toimitetaan sähköpostitse Oppiva Invest Oy:n toimitusjohtajalle osoitteeseen titta@oppivainvest.fi. Hakemus ja sen liitteet voidaan myös toimittaa postitse tai tuoda yhtiön toimipisteeseen. Posti- ja käyntiosoite: Oppiva Invest Oy, Epicenter/ Mikonkatu 9, 00100 Helsinki.

Rahoitushakemusten vastaanotto alkaa 31.3.2020 ja päättyy 4.5.2020.

3. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET

Hakemuksen pakolliset ja määrämuotoiset lomakkeet:

 • Vaikuttavuusselvitys (LIITE 1)
  Vaikuttavuusselvityksessä annetaan määrämuotoisena perustelut tuotettavan ratkaisun vaikuttavuudesta, keinot vaikuttavuuden mittaamiseen ja sen todentamiseen. Yrityksen tällä lomakkeella antamaa vaikuttavuusselvitystä ja -lupausta käytetään valinta- ja karsintavaiheessa vertailuinformaationa muihin hakijoihin.
 • Kyc-selvitys (LIITE 2)
 • Tulos-, rahoitus- ja kassavirtaennusteet (LIITTEET 3-5)

-> linkit vaadittaviin liitteisiin löytyvät tämän tietosivun alaosasta (ks. myös tarkistuslista)

Hakemus on muilta osin vapaamuotoinen, mutta edellyttää sisältävän ainakin seuraavat tiedot:

 • Hakijayhtiön nimi, y-tunnus ja yhteystiedot
 • Haettu rahoitus; määrä ja rahoitushankkeen rakenne (muut rahoittajat ja osuudet)
 • Yhtiön liiketoimintasuunnitelma
 • Yhtiön listaamat referenssit koulutuksenjärjestäjäkentässä
 • Yhtiön viimeisin tilintarkastettu tilinpäätös
 • Yhtiön ajantasainen kirjanpidon väliajo kuluvasta tilikaudesta
 • Yhtiön ennusteet seuraavalle 3 toimintavuodelle
 • Yhtiön avainhenkilöiden CV:t
 • Verovelkatodistus

Hakijan tulee antaa rahoittajalle oikeat ja riittävät tiedot hakemuksen käsittelyä ja rahoituspäätöstä varten. Hakijan tulee vastata ja toimittaa mahdollisiin muihin prosessin aikana esiin nouseviin kysymyksiin pyydetyt lisätiedot tässä dokumentissa mainittujen tietojen lisäksi.

4. VALINTA- JA VERTAILUKRITEERIT JA NIIDEN ARVIOINTI

Oppiva Invest valitsee jatkoneuvotteluvaiheeseen maksimissaan 10 yhtiötä. Valinta- ja vertailukriteereinä rahoituspäätöksissä on vaikuttavuus ja kokonaisarvio yhtiöstä.

 1. Hankkeen vaikuttavuus (Painoarvo 50%):
  Hyödyt oppimisessa ja opetuksessa
  Mitä hyötyä ja lisäarvoa ratkaisu tuottaa opetus- ja oppimisympäristöissä? Onko ratkaisu innovatiivinen ja onko sillä hyvä kasvupotentiaali? Miten ratkaisu auttaa oppijaa?
  Hyödyt yhteiskunnalle
  Ratkaisun tuottamat myönteiset vaikutukset taloudelle, ympäristölle ja yhteisöille.
  Hyödyt yritykselle
  Miten yhtiön liikevaihto, työpaikat ja osaaminen kehittyvät?

 2. Kokonaisarvio yhtiön tilanteesta ja suunnitelmista (Painoarvo 50%):
  Yhtiön tarjoama ja liiketoimintamalli
  Miten yhtiö luo ratkaisuillaan arvoa asiakkaalle ja miten yritys saa siitä tuloa? Miten yritys määrittää asemansa ekosysteemissä?
  Yhtiön liiketoimintasuunnitelma
  Miten yritys sijoittuu suhteessa kilpailijoihin ja muihin toimijoihin? Onko yrityksellä uskottava osaaminen ja muut resurssit, jotta yritys voi menestyä markkinoilla? Onko suunnitelma relevantti? Miten yritys on saanut asiakkaita mukaan yhteistyöhön? Ovatko hankkeen riskit ja mahdollisuudet tasapainossa?
  Yhtiön taloudellinen tilanne ja ennusteet
  Arvioimme yhtiön taloudellisen tilanteen tutustumalla toteutuneisiin raportteihin ja liiketoiminnan nykytilaan ja ennusteisiin. Pyrimme ymmärtämään yhtiön tulevat kassavirrat. Muodostamme käsityksen pääomalainan ja korkojen takaisinmaksusta.
  Myös yrityksen julkiset taustatiedot tarkistetaan (Rating Alfa -riskiluokka, luottotiedot sekä verovelat).  

Yhtiön toimittama hakemusaineisto ja käytävät neuvottelut ovat luottamuksellisia ja niissä sovelletaan käsittelyyn osallistuvien henkilöiden esteettömyyteen ja puolueettomuuteen liittyviä perusperiaatteita. Rahoitushakemusten käsittely ja arviointi suoritetaan pääsääntöisesti Oppiva Investin toimesta. Prosessissa voidaan tarpeen mukaan käyttää myös yhtiön nimeämää asiantuntijaryhmää/ pyydettyjä asiantuntijalausuntoja.

Määriteltyjä hakemusten kriteerejä arvioidaan asteikolla 1-4 (apuna Oppiva Investin sisäinen riskiluokitusviitekehys). Vertailukriteerin 2 osalta yritysten taloudellisen tilanteen arvioinnissa käytetään yhtenä perustana kaupallisen riskiluokittajan Rating Alfa riskiluokitusta. Hakemuskäsittelyssä otetaan lisäksi huomioon toteutuneet projektit ja saatu palaute ammatillisen koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöihin jo toimitetuista/ implementoiduista ratkaisuista tai koulutuksen vientiprojekteista (referenssit).

Oppiva Invest laatii kriteeristön perusteella kokonaisarvion. Hakemusten arvioinnissa voidaan käyttää kilpailutukseen osallistujan ilmoittamien tietojen lisäksi muita tietoja, sekä Oppiva Investin ja/tai ulkopuolisten arvioitsijoiden näkemystä mm. esitettyjen tietojen realistisuudesta, aikajänteestä, riskeistä ja muihin tavoiteltuihin vaikutuksiin tai lainan takaisinmaksuun liittyvistä seikoista.

Kaikille rahoitushakemuksen määräaikana jättäneille yrityksille toimitetaan kirjallisesti tieto prosessissa etenemisestä. Lopulliset arviointikriteerit ja painokertoimet voivat vielä tarkentua prosessin aikana.

5. VÄHIMMÄISKRITEERIT

Hakemuksia koskevat vähimmäiskriteerit:

 • Ratkaisun tulee tuottaa ilmeistä lisäarvoa ja hyötyä opetus- ja oppimisympäristöihin
  • erityispainotuksena ammatillinen koulutus
  • tuotetun lisäarvon/ vaikuttavuuden tulee olla arvioitavissa
 • Ratkaisun tulee olla markkinoilla ja tuottaa myyntituloja
  • OI ei rahoita varsinaista tuotekehitysvaihetta ja yrityksen on oltava saavuttanut vähintään aikaisen kasvun vaiheen
 • Ratkaisun tulee olla skaalattavissa, monistettavissa ja hyödynnettävissä laajasti opetus- ja oppimisympäristöissä
  • ei pelkästään yksittäisiä räätälöityjä kehittämisprojekteja tai -konsultointia

Hakijayritystä ja sen taloudellista tilannetta koskevat vähimmäiskriteerit:

 • Yhtiön tulee olla osakeyhtiömuotoinen
 • Yhtiöllä tulee olla liikevaihtoa
 • Yhtiöllä tulee olla Rating Alfa luokitus minimissään A
 • Yhtiön oman pääoman tulee olla positiivinen hakemuksen jättövaiheessa
 • Yhtiöllä tulee olla selvitettävissä oleva omistustausta (KYC)
 • Yhtiöllä tulee olla rahoituskokonaisuudessa myös muita kuin julkisia rahoituslähteitä ja OI:n pääomalainan tulee olla asetelmaa täydentävä
 • Yhtiön luottotiedot ovat kunnossa

Käsittelyprosessin aikana karsitaan hakijat, joiden taloudellinen tilanne ei ole riittävä hankinnan kohteena olevien vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi prosessissa karsiutuu hakija, jonka ei arvioida synnyttävän riittävää vaikuttavuutta tai sen aikaansaamaa vaikuttavuutta ei pystytä riittävällä tasolla perustelemaan tai mittaamaan sekä yhtiöt, joilla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä suunnitelmiensa toteuttamiseksi tai se on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten maksujen suorittamisen.

6. RAHOITUSPÄÄTÖS JA RAHOITUSEHDOT

Prosessissa lopulliset päätökset tekee Oppiva Invest Oy:n hallitus toimitusjohtajan esittelystä. Rahoitushankkeiden vaikuttavuuden arvioinnissa voidaan hyödyntää Oppiva Invest Oy:n valitsemien asiantuntijoiden arvioita ja puoltoja.

Rahoitusehdot (lainan määrä, maksatusjaksot, lainan korko, laina-aika ja mahdolliset erityisehdot) määritellään hakija-/ yrityskohtaisesti edellä ja alla mainituin perustein.

7. LAINAN EHDOT JA HINNOITTELU

Rahoitusinstrumenttina on pääomalaina ja lainan yleisissä ehdoissa sovelletaan Osakeyhtiölakia (12. luku pääomalainasta). Kunkin rahoitusta saaneen yhtiön kanssa tehdään erillinen pääomalainasopimus ja pääomalainavelkakirja, jossa mahdolliset muut erityisehdot tulee todetuksi ja osapuolten hyväksymäksi. Laina on vakuudetonta.  Lainanantaja ei normaalisti tule rahoituksen saajan omistajaksi eikä määritä itse kohdeyhtiön liiketoiminnan tuotto-odotuksia. Pääomalainaa voidaan myöntää vain Suomessa rekisteröidylle yhtiölle. Rahoituksen saajan tulee käyttää myönnetty pääomalaina yhtiön kehittämiseen ja vaikuttavuustavoitteiden aikaansaamiseen. Rahoitusta ei voi siirtää eteenpäin toiselle yhtiölle.

Lainan määrä perustuu Oppiva Invest Oy:n tekemään tapauskohtaiseen harkintaan ja on aina sidonnainen yhtiön esittämään kokonaisrahoitustarpeeseen ja yhtiöllä olemassa olevaan rahoitusasetelmaan. Myönnettävän pääomalainan määrään vaikuttaa siten myös muu hakijalla yhtäaikaisesti neuvottelun alla/toteutumassa oleva rahoituspaketti sekä sen rakenne (opo/vpo).

Lainan maksatus tapahtuu lähtökohtaisesti kahdessa tai useammassa erässä, joiden osien maksun saamisen edellytyksenä on sovittujen vaikuttavuus- ja taloudellisten välitavoitteiden toteutuminen.

Lainan korko on markkinaehtoinen ja perustuu Oppiva Invest Oy:n hallituksen hyväksymään sisäiseen riskiluokitukseen sekä lainalle neuvoteltavaan laina-aikaan. Pääomalainasta perittävä korko on aina yrityskohtainen, kiinteä korko. Hinnoitteluun vaikuttaa lainansaajan ratingin ja laina-ajan lisäksi Oppiva Invest Oy:n oma, arvioidun riskin päälle laskettava toiminnan tuottovaatimus. Lainalla on käsittelymaksu.

Laina-aika on tapauskohtainen ja se määritellään yhdessä hakijayrityksen kanssa rahoituspäätösvaiheessa. Laina-aikaan vaikuttaa mm. muun rahoituspaketin rakenne ja sen ehdot (lähinnä maturiteetti), yhtiön taloudellinen lähtötilanne sekä yleisesti arvio lainan realistisesta takaisinmaksukyvystä.

8. RAHOITUSPÄÄTÖKSEN JULKISUUS JA VOIMASSAOLO

Julkista tietoa ovat rahoituksen saajan nimi, Y-tunnus, koko, toimiala, maakunta, rahoitusmuoto sekä yrityksen itse laatima tiivistelmä toiminnastaan ja sen vaikuttavuudesta ja ratkaisun hyödynnettävyydestä.

Rahoituspäätös on voimassa yhtiölle annettavan, tarjouksessa mainitun määräajan.

9. TILINTARKASTUS

Rahoittaja edellyttää, että yrityksen vuosittaiset tilinpäätökset tarkastetaan. Tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuskertomuksessa on yksilöitävä sen kohteena oleva tilinpäätös sekä ilmoitettava, mitä tilinpäätössäännöstöä tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu.

Tilintarkastuskertomuksessa on ilmoitettava kansainvälisten tilintarkastusstandardien noudattamisesta. Tilintarkastuskertomuksessa on oltava lausunto siitä: 1. antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhteisön tai säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta; sekä 2. ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia. Lausunnon tulee olla vakiomuotoinen, ehdollinen tai kielteinen. Jos tilintarkastaja ei voi antaa lausuntoa, tilintarkastajan on ilmoitettava tästä tilintarkastuskertomuksessa.

Tilintarkastuskertomuksessa on annettava myös tarpeelliset lisätiedot. Tilintarkastajan on huomautettava tilintarkastuskertomuksessa, jos yhteisön tai säätiön yhtiömies, hallituksen, hallintoneuvoston tai vastaavan toimielimen jäsen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka toimitusjohtaja tai muu vastuuvelvollinen on: 1. syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhteisöä tai säätiötä kohtaan; tai 2. rikkonut yhteisöä tai säätiötä koskevaa lakia taikka yhteisön tai säätiön yhtiöjärjestystä, yhtiösopimusta tai sääntöjä.

10. VAIKUTTAVUUDEN SEURANTA

Oppiva Invest Oy seuraa lainansaajayhtiöiden vaikuttavuutta säännöllisesti luotonvalvonnan yleisemmän seurannan lisäksi ja ohella. Vaikuttavuuden mittarit, raportointitapa ja seurantafrekvenssi sovitaan yhtiön kanssa tapauskohtaisesti.

11. MUUTOSTILANTEET; IPR, LIIKETOIMINTA- JA OMISTUSJÄRJESTELYT

Rahoitusta vastaanottavalla yrityksellä on velvollisuus ilmoittaa Oppiva Invest Oy:lle jo suunnitteluvaiheessa merkittävistä tapahtumista (esim. saneeraushakemus, myynti, panttaaminen, luovutus) liittyen yhtiön hallussa olevien IPR:ien suhteen sekä tapahtumista liittyen mahdollisiin liiketoiminta- ja omistusjärjestelyihin. Rahoittajalta on pyydettävä etukäteen kirjallinen suostumus yllä mainittuihin järjestelyihin. Lainanantajalla on oikeus vaatia velan välitöntä takaisinmaksua, mikäli lainansaaja rikkoo informaatiovelvollisuuttaan.

12. TARKASTUSOIKEUS

Oppiva Invest Oy:llä on oikeus tehdä tarpeellisia rahoituksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. Tarkastuksia voi tehdä Rahoittajan valtuuttamana toinen viranomainen tai tilintarkastaja. Tarkastusoikeus on voimassa niin kauan kuin laina on yhtiön taseessa. Hankkeen asiakirjat ja muu valvonnan ja tarkastuksen kannalta tarpeellinen aineisto on säilytettävä vähintään yhtä kauan. Rahoituksen saajan tulee avustaa tarkastuksessa ja antaa tarvittavat tiedot tarkastajalle ilman korvausta. Tarkastuksen tekijällä on oikeus ottaa tarkastuksen kohteena oleva aineisto haltuunsa, jos tarkastaminen sitä edellyttää.

13. LAINAN ERÄÄNNYTTÄMISPERUSTEET

Oppiva Invest Oy:llä oikeus vaatia pääomalainan takaisinmaksua välittömästi ilman erillistä ilmoitusta, jos

 • lainansaaja ei ole maksanut lyhennystä, korkoa tai muuta maksua velkakirjan ehtojen mukaisesti
 • olosuhteet ovat muuttuneet siten, että lainan käyttö ei enää täytä sitä tarkoitusta, johon se myönnettiin (vrt. kappale 10.)
 • velallinen on toimittanut harhaanjohtavia tietoja tai kätkenyt lainan myöntämisen kannalta välttämättömät tosiseikat lainaa haettaessa.

Rahoituksen saajan pitää viipymättä palauttaa rahoitus tai sen osa, joka on maksettu virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti.

LIITTEET