Prosessikuvaus ja alustava aikataulu

Rahoitusehdot

Taustaa

Oppiva Invest Oy (OI) on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka päätoimiala on rahoitus. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa Opetushallitus. Rahoitusinstrumenttina on pääomalaina ja ensisijaisia rahoitettavia yrityksiä ja kohteita ovat ratkaisut, jotka tuottavat lisäarvoa ja vaikuttavuutta erityisesti ammatillisen opetuksen oppimisympäristöihin. Toisena yhtiön tekemisen painopisteenä ja strategian kärkenä on koulutusviennin edistäminen.

Oppiva Investin pääomalainalla pyritään kohdeyhtiön rahoitusrakenteessa täydentävän rahoittajan rooliin ja siten jaetaan riskiä yksityisen sektorin kanssa sekä mahdollistetaan kohdeyhtiön toiminnan kehittäminen. OI hakee tuottoa vastikkeelleen ja valtiontukisääntelyä ei sovelleta, kun pääomalainan hinta määräytyy kilpailluilla markkinoilla ja markkinaehtoisesti.

Hakijayhtiön toiminnan tulee olla kestävällä pohjalla, sillä tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja lainalle tulee olla yhtiön taloudellisten ennusteiden perusteella määriteltävissä realistinen takaisinmaksukyky.

Rahoitushakuun osallistuvien yritysten ratkaisuja arvioidaan niiden lupaaman vaikuttavuuden (lisäarvo ja hyöty) ja innovatiivisuuden (uudistamiskyky) perusteella. Rahoitustoiminnan varsinaiset hyödyt ja vaikuttavuus aikaansaadaan kohdemarkkinassa eli opetus- ja oppimisympäristöissä. Tavoitteena on tehdä rahoituskierroksilla päätöksiä useille toimijoille, jotka voivat olla eri toimialoilta.

Tässä esitettyä tarkemmalla tasolla rahoituksen ehtoihin ja yksityiskohtiin liittyy myös; OyL 12 luku ja rahoituksen saajan OI Oy:n kanssa allekirjoitettava pääomalainasopimus.

1. Aikataulu ja käsittelyprosessi

Oppiva Investin ’Avoin rahoitushaku 1’ käynnistetään yleisellä avoimuusilmoituksella ja siihen liittyvällä tiedotteella 23.12.2019 ja alustavan aikataulun mukaan tulokset pyritään julkaisemaan maaliskuun 2020 aikana.

Hakemukset käsitellään ja tutkitaan Oppiva Investille määritellyn rahoitusprosessin mukaisesti käyttäen prosessissa myös kolmansien osapuolien tarjoamia tietolähteitä (mm. luottotietoraportit ja mahdolliset muiden rahoittajien yritysanalyysit). Hakijalta voidaan pyytää lisäselvityksiä prosessin aikana.

Yhtiö pyrkii avaamaan uusia vastaavia rahoitushakuja säännöllisesti ja aiemmilla kierroksilla saadut hakemukset voidaan siirtää ja niistä päätökset tehdä myös seuraavien avattavien hakujen aikana.

2. Hakemuksen jättäminen

Hakemukset liitteineen toimitetaan sähköpostitse Oppiva Invest Oy:n toimitusjohtajalle osoitteeseen titta@oppivainvest.fi. Vaihtoehtoisesti hakemus ja sen liitteet voidaan myös toimittaa postitse tai tuoda yhtiön toimipisteeseen. Posti- ja käyntiosoite: Oppiva Invest Oy, Epicenter/ Mikonkatu 9, 00100 Helsinki.

Rahoitushakemusten vastaanotto alkaa 14.1.2020 klo 9.00 ja päättyy 10.2.2020 klo 16.00. Myöhässä saapuvia hakemuksia ei huomioida. Postitse saapuvien hakemusten tulee olla perillä edellä mainitussa toimipisteessä viimeistään hakemuksen jättöajan päättyessä.

3. Hakemuksen sisältö ja liitteet

Hakemuksen pakolliset ja määrämuotoiset lomakkeet:

 • Vaikuttavuusselvitys (LIITE 1)
  Vaikuttavuusselvityksessä annetaan määrämuotoisena perustelut tuotettavan ratkaisun vaikuttavuudesta, keinot vaikuttavuuden mittaamiseen ja sen todentamiseen. Yrityksen tällä lomakkeella antamaa vaikuttavuusselvitystä ja -lupausta käytetään valinta- ja karsintavaiheessa vertailuinformaationa muihin hakijoihin.
 • Kyc-selvitys (LIITE 2)
  -> linkit vaadittaviin liitteisiin löytyvät tämän tietosivun alaosasta (ks. myös tarkistuslista)

Hakemus on muilta osin vapaamuotoinen, mutta edellyttää sisältävän ainakin seuraavat tiedot:

 • Hakijayhtiön nimi, y-tunnus ja yhteystiedot
 • Haettu rahoitus; määrä ja rahoitushankkeen rakenne (muut rahoittajat ja osuudet)
 • Yhtiön liiketoimintasuunnitelma
 • Yhtiön referenssit ammattiosaamisen opetus- ja oppimisympäristöissä
 • Yhtiön viimeisin tilintarkastettu tilinpäätös
 • Yhtiön ajantasainen kirjanpidon väliajo kuluvasta tilikaudesta
 • Yhtiön ennusteet seuraavalle 3 toimintavuodelle
 • Yhtiön avainhenkilöiden cv:t
 • Yhtiön verovelkatodistus

Hakijan tulee antaa rahoittajalle oikeat ja riittävät tiedot hakemuksen käsittelyä ja rahoituspäätöstä varten. Hakijan tulee vastata ja toimittaa mahdollisiin muihin prosessin aikana esiin nouseviin kysymyksiin pyydetyt lisätiedot tässä dokumentissa mainittujen tietojen lisäksi.

4. Vähimmäiskriteerit

Vaikuttavuutta koskevat vähimmäiskriteerit:

 • Ratkaisun tulee tuottaa ilmeistä lisäarvoa ja hyötyä opetus- ja oppimisympäristöihin
  • erityispainotuksena ammatillinen koulutus ja oppimisympäristöt
  • tuotetun lisäarvon/ vaikuttavuuden tulee olla arvioitavissa
 • Ratkaisun tulee olla myyntivalmis (tuote tai palvelu)
  • OI Oy ei rahoita varsinaista tuotekehitysvaihetta
 • Ratkaisun tulee olla skaalattavissa, monistettavissa ja hyötykäytettävissä laajasti opetus- ja oppimisympäristöissä
  • ei pelkästään yksittäisiä räätälöityjä kehittämisprojekteja tai -konsultointia
 • Ratkaisulla/ yhtiöllä tulee olla toteutunutta tai vähintään tuotantoon menossa olevaa liiketoimintaa oppilaitosten ja/tai vastaavien oppimisympäristöjen kanssa
  • näyttöä ratkaisun hyödynnettävyydestä ammatillisessa koulutuksessa

Hakijayrityksiä ja niiden taloudellista tilannetta koskevat vähimmäiskriteerit:

 • Yhtiön tulee olla osakeyhtiömuotoinen
 • Yhtiöllä tulee olla liikevaihtoa päättyneellä ja/tai kuluvalla tilikaudella
 • Yhtiöllä tulee olla Rating Alfa -luokitus minimissään A
 • Yhtiön oman pääoman tulee olla positiivinen hakemuksen jättövaiheessa
  • tilanne todennetaan kausiajosta tai alustavasta tilinpäätöksestä
  • mikäli oma pääoma on negatiivinen hakemuksen jättövaiheessa, tulee yhtiön esittää vahvistetut sopimukset oman pääoman ehtoisista sijoituksista (tai vastaavista) ja siten tilanteen korjaantumisesta
 • Yhtiöllä tulee olla selvitettävissä oleva omistustausta (KYC)
 • Yhtiöllä tulee olla rahoituskokonaisuudessa myös muita kuin julkisia rahoituslähteitä ja OI:n pääomalainan tulee olla asetelmaa täydentävä

Prosessissa karsiutuu hakija, jonka ei arvioida synnyttävän riittävää vaikuttavuutta tai sen aikaansaamaa vaikuttavuutta ei pystytä riittävällä tasolla arvioimaan sekä yhtiöt, joilla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä suunnitelmiensa toteuttamiseksi. Rahoitusta ei voida myöntää myöskään yrityksille, joiden taloudellinen tilanne ei esitettyjen vähimmäisvaatimusten ja/tai Oppiva Investin harkinnan mukaan ei ole riittävä rahoituksen kohteena olevien vaikuttavuustavoitteiden (lisäarvo ja hyödyt toimialalle) saavuttamiseen. Em. lisäksi joudutaan jatkoneuvotteluista karsimaan hakija, joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten maksujen suorittamisen.

5. Valintaperusteet ja hakemusten arviointi

Oppiva Invest valitsee hakemusten perusteella vähimmäiskriteerit täyttävistä yrityksistä jatkoneuvotteluvaiheeseen maksimissaan 10 yritystä. Tavoitteena on tehdä useampia myönteisiä rahoituspäätöksiä kussakin haussa. Hakemukset vertaillaan ja rahoituspäätökset tehdään kokonaisarvion perusteella, arviointikriteereinä ovat vaikuttavuus ja liiketoiminta.

Vaikuttavuuden osalta valinnassa painotetaan ja siten prosessissa menestyy hakija, jolla on esittää rahoitettavalle ratkaisulleen arvioitavissa olevat hyödyt ja sen ilmeinen lisäarvo käyttäjille ammattiosaamisen opetus- ja oppimisympäristössä sekä olemassa olevat asiakasreferenssit. Liiketoiminnan arvioinnissa painottuu lainan takaisinmaksuun liittyen yrityksen luottokelpoisuus, taloudellisten ennusteiden uskottavuus sekä sen yleiset edellytykset liiketoiminnan suunnitellulle kehittymiselle ja kasvulle.

 1. Vaikuttavuusarvioinnin osia:
  1. Hakijan esittämä lupaus saavutettavasta hyödystä ja lisäarvosta opetus- ja oppisympäristöissä (erityisenä painopisteenä ammatillinen koulutus)
  2. Ratkaisulla sekä haetulla rahoituksella saavutettavat tulokset (yhteiskunnallinen- ja taloudellinen aspekti) sekä positiiviset heijastusvaikutukset esim. alihankintaketjuissa
  3. Näyttöjä ratkaisun onnistuneesta käyttöönotosta ja saadusta palautteesta pääasiallisessa kohderyhmässä, ammatillisen koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöihin toimitetut/ implementoidut ratkaisut (asiakasreferenssit)
  4. Ratkaisun innovatiivisuus ja uutuusarvo
  5. Vaikuttavuuden mitattavuus ja seuranta
 2. Liiketoiminnan arvioinnin osia:
  1. Yhtiön taloudellinen nykytilanne (Rating Alfa -riskiluokka sekä Oppiva Investin sisäinen, painotettu riskiluokitus), luottokelpoisuus
  2. Liiketoiminnan kehitys ja ennusteet (talous)
  3. Liiketoimintamalli
  4. Tuotekehityksen roadmap
  5. Yhtiön resurssit (riittävyys/kyvykkyys) ja omistajatausta
  6. Rahoitussuunnitelma (rahoituskokonaisuus)

Hakemusten arvioinnissa voidaan käyttää rahoitushakuun osallistujan ilmoittamien tietojen lisäksi muita tietoja, sekä Oppiva Investin ja/tai ulkopuolisten arvioitsijoiden näkemystä mm. esitettyjen tietojen realistisuudesta, aikajänteestä, riskeistä ja muihin tavoiteltuihin vaikutuksiin tai lainan takaisinmaksuun liittyvistä seikoista.

Yhtiön toimittama hakemusaineisto käsitellään luottamuksellisena ja prosessissa sovelletaan käsittelyyn osallistuvien henkilöiden esteettömyyteen ja puolueettomuuteen liittyviä perusperiaatteita. Rahoitushakemusten käsittely ja arviointi suoritetaan pääsääntöisesti Oppiva Investin toimesta. Prosessissa voidaan tarpeen mukaan käyttää myös yhtiön nimeämää asiantuntijaryhmää/ pyydettyjä asiantuntijalausuntoja.

Kaikille rahoitushakemuksen määräaikana jättäneille yrityksille toimitetaan kirjallisesti tieto prosessissa etenemisestä. Lopulliset arviointikriteerit täsmennetään ja tarkentuvat prosessin aikana jatkoneuvotteluvaiheessa.

6. Rahoituspäätös ja rahoitusehdot

Rahoituspäätökset tekee Oppiva Invest Oy:n hallitus toimitusjohtajan esittelystä. Arvioinnissa voidaan hyödyntää muita asiantuntijoita sekä Oppiva Invest Oy:lle nimettyä asiantuntijaryhmän arvioita ja puoltoja (rahoitushaku 2. tai 3. –>).

Rahoitusehdot (lainan määrä, maksatusjaksot, lainan korko, laina-aika ja mahdolliset erityisehdot) määritellään hakija-/ yrityskohtaisesti edellä ja alla mainituin perustein.

7. Lainan ehdot ja hinnoittelu

Rahoitusinstrumenttina on pääomalaina ja lainan yleisissä ehdoissa sovelletaan Osakeyhtiölakia (12§ pääomalainasta). Kunkin rahoitusta saaneen yhtiön kanssa tehdään erillinen pääomalainasopimus ja pääomalainavelkakirja, jossa mahdolliset muut erityisehdot tulee todetuksi ja osapuolten hyväksymäksi. Laina on vakuudetonta ja lainanantaja ei tule rahoituksen saajan omistajaksi eikä määritä itse kohdeyhtiön tuotto-odotuksia. Pääomalainaa voidaan myöntää vain Suomessa rekisteröidylle yhtiölle. Rahoituksen saajan tulee käyttää myönnetty pääomalaina yhtiön kehittämiseen ja vaikuttavuustavoitteiden aikaansaamiseen. Rahoitusta ei voi siirtää eteenpäin toiselle yhtiölle.

Lainan määrä perustuu Oppiva Invest Oy:n tekemään tapauskohtaiseen harkintaan ja on aina sidonnainen yhtiön esittämään kokonaisrahoitustarpeeseen ja yhtiöllä olemassa olevaan rahoitusasetelmaan. Myönnettävän pääomalainan määrään vaikuttaa siten myös muu hakijalla yhtäaikaisesti neuvottelun alla/toteutumassa oleva rahoituspaketti sekä sen rakenne (opo/vpo).

Lainan maksatus tapahtuu lähtökohtaisesti kahdessa tai useammassa erässä, joiden osien maksun saamisen edellytyksenä on sovittujen vaikuttavuus sekä taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

Lainan korko on markkinaehtoinen ja perustuu Oppiva Invest Oy:n hallituksen hyväksymään sisäiseen riskiluokitukseen sekä lainalle neuvoteltavaan laina-aikaan. Pääomalainasta perittävä korko on aina yrityskohtainen, kiinteä korko. Hinnoitteluun vaikuttaa lainansaajan ratingin ja laina-ajan lisäksi Oppiva Invest Oy:n oma, arvioidun riskin päälle laskettava toiminnan tuottovaatimus. Lainalla on käsittelymaksu.

Laina-aika on tapauskohtainen ja se määritellään yhdessä hakijayrityksen kanssa rahoituspäätösvaiheessa. Laina-aikaan vaikuttaa mm. muun rahoituspaketin rakenne ja sen ehdot (lähinnä maturiteetti), yhtiön taloudellinen lähtötilanne sekä yleisesti arvio lainan realistisesta takaisinmaksukyvystä.

8. Rahoituspäätöksen julkisuus ja voimassaolo

Julkista tietoa ovat rahoituksen saajan nimi, Y-tunnus, koko, toimiala, maakunta, rahoitusmuoto, myönnetyn rahoituksen määrä sekä yrityksen itse laatima tiivistelmä toiminnastaan ja sen vaikuttavuudesta ja ratkaisun hyödynnettävyydestä.

Rahoituspäätös on voimassa yhtiölle annettavan, tarjouksessa mainitun määräajan.

9. Tilintarkastus

Sopimuksessa pääomalainasta edellytetään, että yrityksen vuosittaiset tilinpäätökset tarkastetaan. Tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuskertomuksessa on yksilöitävä sen kohteena oleva tilinpäätös sekä ilmoitettava, mitä tilinpäätössäännöstöä tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu.

Tilintarkastuskertomuksessa on ilmoitettava kansainvälisten tilintarkastusstandardien noudattamisesta. Tilintarkastuskertomuksessa on oltava lausunto siitä: 1. antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta; sekä 2. ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia. Lausunnon tulee olla vakiomuotoinen, ehdollinen tai kielteinen. Jos tilintarkastaja ei voi antaa lausuntoa, tilintarkastajan on ilmoitettava tästä tilintarkastuskertomuksessa.

Tilintarkastuskertomuksessa on annettava myös tarpeelliset lisätiedot. Tilintarkastajan on huomautettava tilintarkastuskertomuksessa, jos yhtiömies, hallituksen, hallintoneuvoston tai vastaavan toimielimen jäsen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka toimitusjohtaja tai muu vastuuvelvollinen on: 1. syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan; tai 2. rikkonut yhtiötä koskevaa lakia taikka yhtiöjärjestystä, yhtiösopimusta tai sääntöjä.

10. Vaikuttavuuden seuranta

Oppiva Invest Oy seuraa myönnetyn rahoituksen vaikuttavuutta säännöllisesti luotonvalvonnan yleisemmän seurannan lisäksi ja ohella. Vaikuttavuuden mittarit, raportointitapa ja seurantafrekvenssi sovitaan yhtiön kanssa tapauskohtaisesti luoton noston yhteydessä.

11. Muutostilanteet; IPR; Liiketoiminta- ja omistusjärjestelyt

Rahoitusta vastaanottavalla yrityksellä on velvollisuus ilmoittaa Oppiva Invest Oy:lle jo suunnitteluvaiheessa merkittävistä tapahtumista (esim. saneeraushakemus, myynti, panttaaminen, luovutus) liittyen yhtiön hallussa olevien IPR:ien suhteen sekä tapahtumista liittyen mahdollisiin liiketoiminta- ja omistusjärjestelyihin. Rahoittajalta on pyydettävä etukäteen kirjallinen suostumus yllä mainittuihin järjestelyihin. Lainanantajalla on oikeus vaatia velan välitöntä takaisinmaksua, mikäli lainansaaja rikkoo informaatiovelvollisuuttaan.

12. Tarkastusoikeus

Oppiva Invest Oy:llä on oikeus tehdä tarpeellisia rahoituksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. Tarkastuksia voi tehdä Rahoittajan valtuuttamana toinen viranomainen tai tilintarkastaja. Tarkastusoikeus on voimassa niin kauan kuin laina on yhtiön taseessa. Hankkeen asiakirjat ja muu valvonnan ja tarkastuksen kannalta tarpeellinen aineisto on säilytettävä vähintään yhtä kauan. Rahoituksen saajan tulee avustaa tarkastuksessa ja antaa tarvittavat tiedot tarkastajalle ilman korvausta. Tarkastuksen tekijällä on oikeus ottaa tarkastuksen kohteena oleva aineisto haltuunsa, jos tarkastaminen sitä edellyttää.

13. Lainan eräännyttämisperusteet

Oppiva Invest Oy:llä oikeus vaatia pääomalainan takaisinmaksua välittömästi ilman erillistä ilmoitusta, jos

 • lainansaaja ei ole maksanut lyhennystä, korkoa tai muuta maksua velkakirjan ehtojen mukaisesti
 • olosuhteet ovat muuttuneet siten, että lainan käyttö ei enää täytä sitä tarkoitusta, johon se myönnettiin
 • lainansaaja on toimittanut harhaanjohtavia tietoja tai kätkenyt lainan myöntämisen kannalta välttämättömät tosiseikat lainaa haettaessa.

Rahoituksen saajan pitää viipymättä palauttaa rahoitus tai sen osa, joka on maksettu virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti.

Liitteet