Rahoitusehdot

Oppiva Invest Oy (OI) on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka omistajaohjauksesta vastaa Opetushallitus. Rahoitusinstrumenttina yhtiöllä on pääomalaina.

Tarjoamme pääomaehtoista lainarahoitusta yrityksille, joilla ammatillisen osaamisen, oppimisen ja oppimisympäristöjen kehittäminen on aktiivinen osa yhtiön liiketoimintaa. 

Haemme kilpailukykyisiä kasvuyrityksiä, jotka ovat saaneet ratkaisunsa jo markkinoille. Arvostamme tiimin vahvaa osaamista, innovatiivisuutta sekä yhteistyötä ammatillisen oppimisen ekosysteemin muiden toimijoiden kanssa. 

Oppiva Investin pääomalainalla pyritään kohdeyhtiön rahoitusrakenteessa täydentävän rahoittajan rooliin ja siten jaetaan riskiä yksityisen sektorin kanssa. OI hakee tuottoa vastikkeelleen ja valtiontukisääntelyä ei sovelleta, kun pääomalainan hinta määräytyy kilpailluilla markkinoilla ja markkinaehtoisesti. 

Hakijayhtiön toiminnan tulee olla kestävällä pohjalla. Sillä tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan, mikä on jo todistettu toteutuneella liiketoiminnalla. Yhtiön suunnitelmien ja osaamisen perusteella yhtiöllä tulisi olla realistiset mahdollisuudet maksaa laina takaisin tulevien vuosien kassavirrastaan. 

Yritysten ratkaisuja arvioidaan niiden tuottaman vaikuttavuuden (lisäarvo ja hyöty) ja innovatiivisuuden (uudistamiskyky) perusteella. Oppiva Investin rahoitustoiminnan tavoitteena on vaikuttavuus rahoitettavien yritysten kohdemarkkinassa eli opetus- ja oppimisympäristöissä ja ammatillisessa osaamisessa.

Tässä esitettyä tarkemmalla tasolla rahoituksen ehtoihin ja yksityiskohtiin liittyvät myös OyL 12. luku pääomalainasta sekä rahoituksen saajan OI:n välinen pääomalainasopimus. 

1. AIKATAULU JA KÄSITTELYPROSESSI 

Oppiva Investin Avoin rahoitushaku käynnistetään yleisellä avoimuusilmoituksella ja siihen liittyvällä tiedotteella Oppiva Investin www-sivulla: Ajankohtaista. Samalla sivulla on nähtävissä käynnissä olevan rahoitushaun yksityiskohtainen aikataulu. Lopulliset rahoituspäätökset tehdään yhtiön hallituksessa. 

Hakemukset käsitellään ja tutkitaan Oppiva Investille määritellyn rahoitusprosessin mukaisesti käyttäen prosessissa myös kolmansien osapuolien tarjoamia tietolähteitä (mm. luottotietoraportit ja mahdolliset muiden rahoittajien yritysanalyysit).

Yhtiö avaa kolme uutta rahoitushakua vuosittain. Aiemmilla kierroksilla saadut hakemukset voidaan siirtää ja tehdä niistä päätökset myös seuraavien hakujen aikana.

2. HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN 

Hakemukset liitteineen toimitetaan sähköpostitse Oppiva Invest Oy:n toimitusjohtajalle osoitteeseen  info@oppivainvest.fi. Hakemus ja sen liitteet voidaan myös toimittaa postitse tai tuoda yhtiön toimipisteeseen. Posti- ja käyntiosoite: Oppiva Invest Oy, Spaces / Bulevardi 21, 00180 Helsinki. Sisäänkäynti: Albertinkatu 25 katutaso.

Voit lähettää hakemuksen myös salatulla yhteydellä. Löydät tavat hakemuksen toimittamiseen sivulta Hae rahoitusta.

3. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET 

Hakemuksen pakolliset ja määrämuotoiset lomakkeet: 

 • Vaikuttavuusselvitys (LIITE 1) 
  Vaikuttavuusselvityksessä annetaan perustelut tuotettavan ratkaisun vaikuttavuudesta, keinot vaikuttavuuden mittaamiseen ja sen todentamiseen. Yrityksen tällä lomakkeella antamaa vaikuttavuusselvitystä ja -lupausta käytetään valinta- ja karsintavaiheessa vertailuinformaationa muihin hakijoihin (lisätietoja LIITE 4).
 • Tulos-, rahoitus- ja kassavirtaennusteet (LIITTEET 2 ja 3) 

Vaadittavat liitteet löydät Hae rahoitusta -sivulta.

Hakemus on muilta osin vapaamuotoinen, mutta edellyttää sisältävän ainakin seuraavat tiedot: 

 • Yhtiön liiketoimintasuunnitelma 
 • Yhtiön listaamat referenssit koulutuksenjärjestäjäkentässä 
 • Yhtiön viimeisin tilintarkastettu tilinpäätös 
 • Yhtiön ajantasainen kirjanpidon väliajo kuluvasta tilikaudesta 
 • Yhtiön ennusteet seuraavalle 3 toimintavuodelle 
 • Yhtiön avainhenkilöiden CV:t 

Hakijan tulee antaa rahoittajalle oikeat ja riittävät tiedot hakemuksen käsittelyä ja rahoituspäätöstä varten. Hakijan tulee vastata ja toimittaa mahdollisiin muihin prosessin aikana esiin nouseviin kysymyksiin pyydetyt lisätiedot tässä dokumentissa mainittujen tietojen lisäksi.

4. VALINTA- JA VERTAILUKRITEERIT JA NIIDEN ARVIOINTI 

Oppiva Invest valitsee jatkoneuvotteluvaiheeseen maksimissaan 10 yhtiötä. Valinta- ja vertailukriteereinä rahoituspäätöksissä on vaikuttavuus ja kokonaisarvio yhtiöstä. 

 1. Hankkeen vaikuttavuus  
  Hyödyt oppimisessa ja opetuksessa 
  Mitä hyötyä ja lisäarvoa ratkaisu tuottaa opetus- ja oppimisympäristöissä? Onko ratkaisu innovatiivinen ja onko sillä hyvä kasvupotentiaali? Miten ratkaisu auttaa oppijaa? 
  Hyödyt yhteiskunnalle 
  Ratkaisun tuottamat myönteiset vaikutukset taloudelle, ympäristölle ja yhteisöille. 
  Hyödyt yritykselle 
  Miten yhtiön liikevaihto, työpaikat ja osaaminen kehittyvät? 
   
 1. Kokonaisarvio yhtiön tilanteesta ja suunnitelmista  
  Yhtiön tarjoama ja liiketoimintamalli 
  Miten yhtiö luo ratkaisuillaan arvoa asiakkaalle ja miten yritys saa siitä tuloa? Miten yritys määrittää asemansa ekosysteemissä? 
  Yhtiön liiketoimintasuunnitelma 
  Miten yritys sijoittuu suhteessa kilpailijoihin ja muihin toimijoihin? Onko yrityksellä uskottava osaaminen ja muut resurssit, jotta yritys voi menestyä markkinoilla? Onko suunnitelma relevantti? Miten yritys on saanut asiakkaita mukaan yhteistyöhön? Ovatko hankkeen riskit ja mahdollisuudet tasapainossa? Onko yhtiö kansainvälisesti kilpailukykyinen? 
  Yhtiön taloudellinen tilanne ja ennusteet 
  Arvioimme yhtiön taloudellisen tilanteen tutustumalla toteutuneisiin raportteihin ja liiketoiminnan nykytilaan ja ennusteisiin. Pyrimme ymmärtämään yhtiön tulevat kassavirrat. Muodostamme käsityksen pääomalainan ja korkojen takaisinmaksusta. Myös yrityksen julkiset taustatiedot tarkistetaan (Rating Alfa -riskiluokka, luottotiedot sekä verovelat).   

Yhtiön toimittama hakemusaineisto ja käytävät neuvottelut ovat luottamuksellisia ja niissä sovelletaan käsittelyyn osallistuvien henkilöiden esteettömyyteen ja puolueettomuuteen liittyviä perusperiaatteita. Rahoitushakemusten käsittely ja arviointi suoritetaan pääsääntöisesti Oppiva Investin toimesta. Prosessissa voidaan tarpeen mukaan käyttää myös yhtiön nimeämää asiantuntijaryhmää/ pyydettyjä asiantuntijalausuntoja. 

Oppiva Invest laatii saatujen tietojen perusteella kokonaisarvion. Hakemusten arvioinnissa voidaan käyttää kilpailutukseen osallistujan ilmoittamien tietojen lisäksi muita tietoja, sekä Oppiva Investin ja/tai ulkopuolisten arvioitsijoiden näkemystä mm. esitettyjen tietojen realistisuudesta, aikajänteestä, riskeistä ja muihin tavoiteltuihin vaikutuksiin tai lainan takaisinmaksuun liittyvistä seikoista. Arvostamme hyviä asiakasreferenssejä.  

Kaikille rahoitushakemuksen määräaikana jättäneille yrityksille toimitetaan kirjallisesti tieto prosessissa etenemisestä. Lopulliset arviointikriteerit ja painokertoimet voivat vielä tarkentua prosessin aikana. 

5. VÄHIMMÄISKRITEERIT 

Hakemuksia koskevat vähimmäiskriteerit: 

 • Ratkaisun tulee tuottaa ilmeistä lisäarvoa ja hyötyä opetus- ja oppimisympäristöihin 
 • Erityispainotuksena ammatillinen osaaminen ja oppimisympäristöt
 • Tuotetun lisäarvon/ vaikuttavuuden tulee olla arvioitavissa 
 • Ratkaisun tulee olla markkinoilla ja tuottaa myyntituloja 
 • OI ei rahoita varsinaista tuotekehitysvaihetta ja yrityksen on oltava saavuttanut vähintään aikaisen kasvun vaiheen 
 • Ratkaisun tulee olla skaalattavissa, monistettavissa ja hyödynnettävissä laajasti opetus- ja oppimisympäristöissä 
 • ei pelkästään yksittäisiä räätälöityjä kehittämisprojekteja tai -konsultointia 

Hakijayritystä ja sen taloudellista tilannetta koskevat vähimmäiskriteerit: 

 • Yhtiön tulee olla osakeyhtiömuotoinen
 • Yhtiöllä tulee olla liikevaihtoa
 • Yhtiön oman pääoman tulee olla positiivinen hakemuksen jättövaiheessa 
 • Yhtiöllä tulee olla selvitettävissä oleva omistustausta (KYC) 
 • Yhtiöllä tulee olla rahoituskokonaisuudessa myös muita kuin julkisia rahoituslähteitä ja OI:n pääomalainan tulee olla asetelmaa täydentävä korkeintaan 50 prosentin osuudella.
 • Yhtiön luottotiedot ovat kunnossa

Käsittelyprosessin aikana karsitaan hakijat, joiden ei arvioida tuottavan riittävää vaikuttavuutta tai sen aikaansaamaa vaikuttavuutta ei pystytä riittävällä tasolla perustelemaan tai mittaamaan sekä yhtiöt, joilla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä suunnitelmiensa toteuttamiseksi.

6. RAHOITUSPÄÄTÖS JA RAHOITUSEHDOT 

Prosessissa lopulliset päätökset tekee Oppiva Invest Oy:n hallitus toimitusjohtajan esittelystä. Rahoitushankkeiden vaikuttavuuden arvioinnissa voidaan hyödyntää Oppiva Invest Oy:n valitsemien asiantuntijoiden arvioita. 

Rahoitusehdot (lainan määrä, maksatusjaksot, lainan korko, laina-aika ja mahdolliset erityisehdot) määritellään hakija-/ yrityskohtaisesti edellä ja alla mainituin perustein. 

7. LAINAN EHDOT JA HINNOITTELU 

Rahoitusinstrumenttina on pääomalaina ja lainan yleisissä ehdoissa sovelletaan Osakeyhtiölakia (12. luku pääomalainasta). Kunkin rahoitusta saaneen yhtiön kanssa tehdään erillinen pääomalainasopimus ja pääomalainavelkakirja, jossa mahdolliset muut erityisehdot tulevat todetuiksi ja osapuolten hyväksymiksi. Laina on vakuudetonta.  Lainanantaja ei normaalisti tule rahoituksen saajan omistajaksi eikä määritä itse kohdeyhtiön liiketoiminnan tuotto-odotuksia. Pääomalainaa voidaan myöntää vain Suomessa rekisteröidylle yhtiölle. Rahoituksen saajan tulee käyttää myönnetty pääomalaina yhtiön kehittämiseen ja vaikuttavuustavoitteiden aikaansaamiseen. Rahoitusta ei voi siirtää eteenpäin toiselle yhtiölle. 

Lainan määrä perustuu Oppiva Invest Oy:n tekemään tapauskohtaiseen harkintaan ja on aina sidonnainen yhtiön esittämään kokonaisrahoitustarpeeseen ja yhtiöllä olemassa olevaan rahoitusasetelmaan. Myönnettävän pääomalainan määrään vaikuttaa siten myös muu neuvottelun alla/toteutumassa oleva rahoituspaketti sekä sen rakenne (opo/vpo). 

Lainan maksatus tapahtuu lähtökohtaisesti kahdessa tai useammassa erässä, joiden nostamisen edellytyksenä on sovittujen vaikuttavuus- ja taloudellisten välitavoitteiden toteutuminen. 

Lainan korko on markkinaehtoinen ja perustuu Oppiva Invest Oy:n hallituksen hyväksymään sisäiseen riskiluokitukseen sekä lainalle neuvoteltavaan laina-aikaan. Pääomalainasta perittävä korko on aina yrityskohtainen kiinteä korko. Hinnoitteluun vaikuttaa lainansaajan luokituksen ja laina-ajan lisäksi Oppiva Invest Oy:n oma, arvioidun riskin mukaan laskettava toiminnan tuottovaatimus. Lainalla on käsittelymaksu. 

Laina-aika on tapauskohtainen ja se määritellään yhdessä hakijayrityksen kanssa rahoituspäätösvaiheessa. Laina-aikaan vaikuttaa mm. muun rahoituspaketin rakenne ja sen ehdot (lähinnä maturiteetti), yhtiön taloudellinen lähtötilanne sekä yleisesti arvio lainan realistisesta takaisinmaksukyvystä. 

8. RAHOITUSPÄÄTÖKSEN JULKISUUS JA VOIMASSAOLO 

Julkista tietoa ovat rahoituksen saajan nimi, Y-tunnus, koko, toimiala, maakunta, rahoitusmuoto sekä yrityksen itse laatima tiivistelmä toiminnastaan ja sen vaikuttavuudesta ja ratkaisun hyödynnettävyydestä. 

Rahoituspäätös on voimassa yhtiölle annettavassa tarjouksessa mainitun määräajan.

9. TILINTARKASTUS 

Rahoittaja edellyttää, että yrityksen vuosittaiset tilinpäätökset tarkastetaan ja tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuskertomuksessa on annettava myös tarpeelliset lisätiedot.

10. VAIKUTTAVUUDEN SEURANTA 

Oppiva Invest Oy seuraa lainansaajayhtiöiden vaikuttavuutta säännöllisesti luotonvalvonnan yleisemmän seurannan lisäksi ja ohella. Vaikuttavuuden mittarit, raportointitapa ja seurantafrekvenssi sovitaan yhtiön kanssa tapauskohtaisesti.  

11. MUUTOSTILANTEET; IPR, LIIKETOIMINTA- JA OMISTUSJÄRJESTELYT 

Rahoitusta vastaanottavalla yrityksellä on velvollisuus ilmoittaa Oppiva Invest Oy:lle jo suunnitteluvaiheessa merkittävistä tapahtumista (esim. saneeraushakemus, yrityksen tai liiketoiminnan myynti, keskeisen omaisuuden panttaaminen tai luovutus) liittyen yhtiön hallussa oleviin immateriaalioikeuksiin sekä mahdollisiin liiketoiminta- ja omistusjärjestelyihin. Rahoittajalta on pyydettävä etukäteen kirjallinen suostumus yllä mainittuihin järjestelyihin. Lainanantajalla on oikeus vaatia velan välitöntä takaisinmaksua, mikäli lainansaaja rikkoo informaatiovelvollisuuttaan. 

12. TARKASTUSOIKEUS 

Oppiva Invest Oy:llä on oikeus tehdä tarpeellisia rahoituksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. Tarkastuksia voi tehdä Rahoittajan valtuuttamana toinen viranomainen tai tilintarkastaja. Tarkastusoikeus on voimassa niin kauan kuin laina on yhtiön taseessa. Hankkeen asiakirjat ja muu valvonnan ja tarkastuksen kannalta tarpeellinen aineisto on säilytettävä vähintään yhtä kauan. Rahoituksen saajan tulee avustaa tarkastuksessa ja antaa tarvittavat tiedot tarkastajalle ilman korvausta. Tarkastuksen tekijällä on oikeus ottaa tarkastuksen kohteena oleva aineisto haltuunsa, jos tarkastaminen sitä edellyttää. 

13. LAINAN ERÄÄNNYTTÄMISPERUSTEET 

Oppiva Invest Oy:llä oikeus vaatia pääomalainan takaisinmaksua välittömästi ilman erillistä ilmoitusta, jos 

 • lainansaaja ei ole maksanut lyhennystä, korkoa tai muuta maksua velkakirjan ehtojen mukaisesti 
 • olosuhteet ovat muuttuneet siten, että lainan käyttö ei enää täytä sitä tarkoitusta, johon se myönnettiin (vrt. kappale 10.)
 • velallinen on toimittanut harhaanjohtavia tietoja tai kätkenyt lainan myöntämisen kannalta välttämättömät tosiseikat lainaa haettaessa. 

Rahoituksen saajan pitää viipymättä palauttaa rahoitus tai sen osa, joka on maksettu virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti.

Lisätietoa

Titta Mantila

toimitusjohtaja

puh. 040 706 7700
titta@oppivainvest.fi


Ota yhteyttä, kun haluat tietoa ja sparrausta yrityksesi rahoitukseen ja kehittämiseen. Kerron mielelläni OI:n rahoituksesta ja yhtiöön liittyvistä yleisistä asioista.