Frågor och svar

Vad kan OI:s kapitallån användas till? Vad betyder ekosystem? På denna sida hittar du frågor och svar relaterade till vår finansiering.

Vi finansierar finländska tillväxtorienterade företag som vill vara med och förnya yrkesutbildningen, lärmiljöerna och yrkeskompetensen.

Yrkesutbildningens arrangör är en organisation som arrangerar grundläggande yrkesutbildning i enlighet med lagen.

Den sökande ska ha en koppling till yrkesutbildningen (till utbildningens arrangör). Lösningen måste kunna användas i det här segmentet. Företagets verksamhet, produkt eller lösning kan dock säljas även till andra kundgrupper.

Företaget beskriver själv den sociala och ekonomiska den lösning som företaget erbjuder och den sökta finansieringen påverkar samhället och ekonomin. Vid behov förädlas påverkanslöftet ytterligare under projektbehandlingen.

Företagets påverkanslöfte och de indikatorer som definieras för det är en nyckelförutsättning för ett positivt finansieringsbeslut.

Oppiva Invest har fastställt de effektivitetsområden vars betydelse i bolagets verksamhet utvärderas som en del av finansieringsprocessen.

OI:s kapitallån kan fritt användas för bolagets investeringar och som rörelsekapital. Kapitallånet kan även användas för marknadsföring. I sin finansieringsansökan presenterar bolaget de planerade användningsändamålen för finansieringen i anslutning till sitt finansieringspaket och diskuterar även dessa i låneförhandlingar.

Den offentliga finansiärens roll (exempelvis förutsättningar för bra stöd, beaktande av statsstödsfrågor) medför villkor och kriterier för vissa finansierade företag (jfr. Business Finland ja Finnvera). En del av kriterierna bestäms av grundprinciperna för normal bankverksamhet, varvid särskilt företagens kreditvärdighet granskas. Bedömningen är relativ och kvalitativ: de sökande jämförs också med varandra.

Det är naturligt att situationen särskilt för företag i tillväxtfasen utvecklas och förändras även på en kort tid. Ett företag kan inleda diskussionen med OI genom en finansieringsansökan. Om företaget inte för tillfället uppfyller de nödvändiga minimikriterierna kan vi ändå diskutera fortsatta åtgärder och gå vidare till nästa ansökningsomgång när kriterierna har uppfyllts.

Finansieringsprojekten kräver en medfinansiär eller medfinansiärer. En bra utgångspunkt är 50 %/50 %. OI betalar alltid i två rater.

OI definierar inte andra finansiärer. Vanliga källor är ägar-, investerar- och bankfinansiering. För att ett villkorat beslut om OI:s kapitallån ska kunna fattas bör de övriga finansiärerna av helheten och deras aktier åtminstone vara klara: det vore bra att vara i slutskedet av förhandlingarna och känna till tidtabellen. De slutliga besluten om övrig finansiering och villkor ska finnas senast när lånet tas ut.

OI följer regelbundet upp de företag det finansierar och deras ekonomiska utveckling. Uppföljningens indikatorer och frekvens definieras för företaget i samband med undertecknandet av kapitallåneavtalet. Vanligtvis sker denna regelbundna rapportering kvartalsvis eller halvårsvis.

Lånetiden avtalas i förhandlingar före beslutsfattandet. Kapitallånets betalningsprogram görs upp i samband med uttaget och räntan bestäms för lånet. Återbetalningen av räntan och kapitalet definieras i lagen: AbL kapitel 12.

Den typiska lånetiden antas vara fem, sex år. I början kan det finnas amorteringsfria år. Lånetiden kan vara kortare, för mindre lån exempelvis 3 år.

Räntan bestäms utifrån bolagets kommersiella klass och OI:s riskklassificering. Lånets löptid påverkar också priset, intervallet kommer att ligga runt 7–13 %. Lånet har fast ränta.

En expeditionsavgift på 2,0 % debiteras på lånet i samband med varje delbetalningen.

Om man under avtalets giltighetstid ansöker om ändringar eller ändrar amorteringsprogrammet debiteras eventuellt en separat definierad ersättning. Ingen separat ersättning tas ut för förtida återbetalning av lånet.

Ränta och kapital betalas tillbaka endast om bolagets fria egna kapital tillåter det. Årligen ges en så kallad anmälan om betalningsmån på basis av det bekräftade bokslutet.

I princip kan företaget själv bestämma uttagstiden. Vi diskuterar uttagsplanen för lånet i låneförhandlingarna med företaget.

Finansiering behöver inte lyftas även om den beviljas. Finansieringserbjudandet gäller i 3 månader från beslutet, men erbjudandeperioden kan också förlängas från fall till fall.

Ur Oppiva Invests synvinkel är ekosystemet en uppsättning nätverk och samarbetsenheter som möjliggör utveckling av utbildning genom innovation och dialog.

OI strävar efter att skapa och för egen del bidra till uppbyggnaden av ett ekosystem som fungerar så bra som möjligt. Detta innebär att uppmuntra nätverksliknande aktiviteter mellan utbildningsarrangörer, lösningsleverantörer och andra tjänsteleverantörer, såväl som andra intresserade parter som redan är verksamma på området. Oppiva Invest producerar marknadsinformation om utbildning och edtech-branschen för ekosystemet och stärker marknadsdialogen. Oppiva Invest följer aktivt nationella policyer och anpassar sin verksamhet med hänsyn till dessa.

Oppiva Invest vill hjälpa företag att utveckla produkter och tjänster som möter genuina behov. Undersökningar från utbildningsbranschen ger marknadsinformation och fungerar som riktlinjer för företag som producerar lösningar samt för utbildningsledning.