Finansiering för tillväxtföretaget

Finansiering, partnerskap och nätverk för tillväxtföretag

Oppiva Invest finansierar företag som erbjuder lösningar för yrkesutbildningen, utvecklar yrkeskompetens, lärande och lärmiljöer eller främjar finsk utbildningsexport. Vårt gemensamma mål är att förnya det yrkesmässiga lärandet och tillföra studerande, undervisande personal och arbetsliv mervärde.

Finansieringsrundor öppnas årligen i januari, april och september.

Finansiering, partnerskap och nätverk för tillväxtföretag

Har ditt företag en lösning som hjälper och förnyar yrkesutbildningen, löser arbetslivets kompetensbehov eller stödjer en studerande? Utöver lånefinansiering i form av kapitallån erbjuder vi partnerskap och nätverk för ditt företags tillväxtväg.

Både i Finland och i världen kräver arbetsliv, yrkesutbildning och lärmiljöer i ständig förnyelse djärva innovationer, starka tillväxtföretag och öppet samarbete.

Du är företaget vi söker när:

 • utveckling av yrkeskompetens, lärande och lärmiljöer är en aktiv del av ditt företags affärsverksamhet.
 • andra stadiets yrkesutbildningsarrangörer är dina nuvarande eller framtida kunder.
 • ni redan har visat er konkurrenskraft med en lösning på marknaden.
 • ditt företag har förutsättningar för lönsam affärsverksamhet.
 • ditt företag hyser innovation, stark kompetens och talang.
 • ni entusiastiskt vill arbeta tillsammans i ett nätverk för professionellt lärande.

Finansieringsrunda 3/2023 – Viktiga datum

Under år 2023 kommer det att finnas tre finansieringsrundor i januari, april och september. Ändringar i tidtabellen är möjliga, vi meddelar om ändringarna på denna sida.

30.8.2023 | Finansieringsansökan öppnas

Du kan skicka ansökan genast när finansieringsansökan öppnas.

Du hittar uppdaterade finansieringsvillkoren och det formbundna
bilagematerial till ansökan på vår webbplats: Finansieringsvillkor

Skicka din ansökan till adressen info@oppivainvest.fi

5.9.2023 kl 10–11 | Informationsträff för företag (på webben)

Anmäl dig med formuläret: Informationsträff för företag senast föregående dag 4.9.2023.

Du får en länk till evenemanget via e-post innan det går av stapeln.

30.4.2023 | Skicka dina skriftliga tilläggsfrågor senast

Skicka dina skriftliga tilläggsfrågor gällande ansökan till adressen info@oppivainvest.fi

De skriftliga frågor och svar som presenterats under finansieringsrundan publiceras på denna webbplats före 3.5.2023.

På den här webbplatsen kan du också ta del av vanliga frågor.

3.5.2023 | Du hittar en sammanfattning av svaren på tilläggsfrågor (Q&A) på OI:s webbplats
2.10.2023 | Skicka din finansieringsansökan senast

Du hittar uppdaterade finansieringsvillkoren och det formbundna
bilagematerial till ansökan på vår webbplats: Finansieringsvillkor

Skicka din ansökan till adressen info@oppivainvest.fi

3.10.2023 > | Urval och fortsatta förhandlingar

Behandlingen av ansökningar startar genast när de kommer in.

28.11.2023 > | Finansieringsbesluten kungörs

Företagets kontaktperson meddelas personligen om finansieringsbeslutet.

Oppiva Invest erbjuder kapitallån

Oppiva Invest Oy är ett statsägt specialuppdragsbolag, vars ägarstyrning förvaltas av Utbildningsstyrelsen.

Vårt finansieringsinstrument är kapitallån: vi erbjuder lånefinansiering i form av kapitallån i våra finansieringsansökningar. Med kapitallån vill OI axla rollen som kompletterande finansiär: på så sätt delar vi risken med den privata sektorn och möjliggör utveckling av verksamheten i det företag som finansieras.

Frågor och svar

Hur absolut är kravet på att länka till yrkesutbildning och hur definieras yrkesutbildningens arrangör?

Yrkesutbildningens arrangör är en organisation som arrangerar grundläggande yrkesutbildning i enlighet med lagen.

Den sökande ska ha en koppling till yrkesutbildningen (till utbildningens arrangör). Lösningen måste kunna användas i det här segmentet. Företagets verksamhet, produkt eller lösning kan dock säljas även till andra kundgrupper.

Hur beskrivs påverkan och hur betonas den i beslutsfattandet?

Företaget beskriver själv den sociala och ekonomiska den lösning som företaget erbjuder och den sökta finansieringen påverkar samhället och ekonomin. Vid behov förädlas påverkanslöftet ytterligare under projektbehandlingen.

Företagets påverkanslöfte och de indikatorer som definieras för det är en nyckelförutsättning för ett positivt finansieringsbeslut.

Vad betyder ekosystem?

OI strävar efter att skapa och för egen del främja uppbyggnaden av ett så fungerade ekosystem som möjligt. Det här omfattar att uppmuntra till nätverksliknande aktiviteter mellan utbildningsarrangörer, lösningsleverantörer andra tjänsteleverantörer, samt andra intressenter som redan är verksamma på området.

Vad kan OI:s kapitallån användas till?

OI:s kapitallån kan fritt användas för bolagets investeringar och som rörelsekapital. Kapitallånet kan även användas för marknadsföring. I sin finansieringsansökan presenterar bolaget de planerade användningsändamålen för finansieringen i anslutning till sitt finansieringspaket och diskuterar även dessa i låneförhandlingar.

Hur bedöms uppfyllandet av minimikriterierna?

Den offentliga finansiärens roll (exempelvis förutsättningar för bra stöd, beaktande av statsstödsfrågor) medför villkor och kriterier för vissa finansierade företag (jfr. Business Finland ja Finnvera). En del av kriterierna bestäms av grundprinciperna för normal bankverksamhet, varvid särskilt företagens kreditvärdighet granskas. Bedömningen är relativ och kvalitativ: de sökande jämförs också med varandra.

Kan ett företag ansöka om finansiering även om något av minimikriterierna inte uppfylls?

Det är naturligt att situationen särskilt för företag i tillväxtfasen utvecklas och förändras även på en kort tid. Ett företag kan inleda diskussionen med OI genom en finansieringsansökan. Om företaget inte för tillfället uppfyller de nödvändiga minimikriterierna kan vi ändå diskutera fortsatta åtgärder och gå vidare till nästa ansökningsomgång när kriterierna har uppfyllts.

Vad betyder kompletterande finansiär?

Finansieringsprojekten kräver en medfinansiär eller medfinansiärer. En bra utgångspunkt är 50 %/50 %. OI betalar alltid i två rater.

OI definierar inte andra finansiärer. Vanliga källor är ägar-, investerar- och bankfinansiering. För att ett villkorat beslut om OI:s kapitallån ska kunna fattas bör de övriga finansiärerna av helheten och deras aktier åtminstone vara klara: det vore bra att vara i slutskedet av förhandlingarna och känna till tidtabellen. De slutliga besluten om övrig finansiering och villkor ska finnas senast när lånet tas ut.

Hur ska företag som fått finansiering redovisa sin verksamhet?

OI följer regelbundet upp de företag det finansierar och deras ekonomiska utveckling. Uppföljningens indikatorer och frekvens definieras för företaget i samband med undertecknandet av kapitallåneavtalet. Vanligtvis sker denna regelbundna rapportering kvartalsvis eller halvårsvis.

Vilken är den typiska lånetiden och hur återbetalas lånet?

Lånetiden avtalas i förhandlingar före beslutsfattandet. Kapitallånets betalningsprogram görs upp i samband med uttaget och räntan bestäms för lånet. Återbetalningen av räntan och kapitalet definieras i lagen: AbL kapitel 12

Den typiska lånetiden antas vara fem år och i början kan det finnas amorteringsfria år. Lånetiden kan vara kortare, för mindre lån exempelvis 3 år.

Vad är ränteintervallet för kapitallånet?

Räntan bestäms utifrån bolagets kommersiella klass och OI:s riskklassificering. Lånets löptid påverkar också priset, intervallet kommer att ligga runt 6–12 %. Lånet har fast ränta.

Finns det andra kostnader för finansieringen?

En expeditionsavgift på 2,0 % debiteras på lånet i samband med första delbetalningen.

Om man under avtalets giltighetstid ansöker om ändringar eller ändrar amorteringsprogrammet debiteras eventuellt en separat definierad ersättning. Ingen separat ersättning tas ut för förtida återbetalning av lånet.

Ränta och kapital betalas tillbaka endast om bolagets fria egna kapital tillåter det. Årligen ges en så kallad anmälan om betalningsmån på basis av det bekräftade bokslutet.

Kan företaget själv bestämma när lånet tas ut?

I princip kan företaget själv bestämma uttagstiden. Vi diskuterar uttagsplanen för lånet i låneförhandlingarna med företaget.

Måste man lyfta finansieringen in om men får ett positivt beslut?

Finansiering behöver inte lyftas även om den beviljas. Finansieringserbjudandet gäller i 1–3 månader från beslutet.

Mer information

Titta Mantila, verkställande direktör
tfn 040 706 77 00
titta@oppivainvest.fi

  Vi hanterar kontaktuppgifter noggrant. Läs mer sekretesspolicy (på finska).

  Portfölj

  I portföljen hittar du företag som finansieras av Oppiva Invest.