Hållbarhet

Hållbarhet, etisk verksamhet och hållbar utveckling återspeglas i all Oppiva Invests verksamhet. Som ett statligt ägt specialuppdragsbolag svarar OI på statens förväntningar och integrerar ansvar i all sin verksamhet.

Hållbarhet – en integrerad del av finansiering och investering

Hållbarhet och etik spelar en avgörande roll i Oppiva Invests egna investeringsverksamhet och utlåning. Hållbarhet handlar i första hand om verksamhetens hållbarhet och om att rapportera om den.

OI:s verksamhet styrs av förutom lagstiftningen, handlingsdirektivet och bolagsordningen, också i tillämpliga delar av nationella och internationella avtal, nationella och europeiska bestämmelser om statligt stöd samt de närings- och ägarpolitiska mål som staten satt upp.

Hållbarhetsprogram och -mål

Oppiva Invest har åtagit sig att följa följande hållbarhetsprogram och -mål:

  • ESG (Environment, Social and Governance) – kriterierna för miljömässig, social och styrningsmässig hållbarhet inom investeringspolitik
  • KYC (Know Your Customer) ja AML (Anti Money Laundring) – bestämmelser om kundkännedom och motverkande av finansiering av penningtvätt och terrorism
  • FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
  • PEP (Politically Exposed Person) – identifiering av en person i politiskt utsatt ställning

Mer information

Titta Mantila

verkställande direktör

tfn 040 706 7700
titta@oppivainvest.fi


Kontakta mig när du vill ha information och coachning kring finansiering och utveckling av ditt företag. Jag berättar gärna mer om OI:s finansiering och om vår verksamhet i allmänhet.