Seloste henkilötietojen käsittelystä

Yksityisyytesi on meille tärkeää ja käsittelemme henkilötietojasi huolellisesti ja asianmukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Oppiva Invest Oy, Bulevardi 21, 00180 Helsinki

Tiedustelut henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa
Toimitusjohtaja Titta Mantila
Puhelin: 0407067700       
Sähköposti: titta@oppivainvest.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsitteleminen Oppiva Invest Oy:ssä (jäljempänä OI) perustuu sopimuksen täytäntöön panemiseen tai lakisääteiseen velvollisuuteen.

Henkilötietojen käsittelyn päätarkoitus on kerätä rekisteröidyltä tietoja rahoitusprosessia ja sopimuksen mukaisten tehtävien toteuttamista varten, mikä edellyttää tietojen dokumentointia ja hallinnointia. Lisäksi laissa ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää OI:lta henkilötietojen käsittelyä, mm. rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten estäminen, havaitseminen ja tutkiminen. Sekä viranomaisvalvonta että muut operatiiviseen liiketoimintaan liittyvät vaatimukset ja velvollisuudet edellyttävät henkilötietojen käsittelyä.

Potentiaalisten asiakkaiden ja sidosryhmien tietoja käsittelemme toiminnastamme tiedottamiseksi, markkinoimiseksi ja tutkimustarkoituksiin oikeutettuun etuumme perustuen.

Työnhakijarekisterin tietoja käsittelemme rekrytointipäätösten tekemistä varten oikeutettuun etuumme perustuen. Oikeutettu etu muodostuu tarpeesta käsitellä henkilötietoja rekrytointitarkoituksiin ja työsopimuksen valmistelemiseksi.

Emme käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon.

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä kerrottujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Asiakkaidemme osalta käsittelemme asiakkaan ja/tai sen vastuuhenkilöiden taloudellista taustaa koskevia tietoja, kuten varallisuus, velat, maksuhistoriatiedot ja tiedot luottohäiriöistä sekä yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Saatamme tarvita asiakkaidemme edustajien passikopiot rahanpesun vastaiseen toimintaan liittyvien lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja sidosryhmien osalta käsittelemme tutkimustarkoituksissa kerättyjä markkinoista kertovia tietoja, organisaatiotietoja ja sähköpostiosoitteita.

Työnhakijoiden tiedoista käsittelemme nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työhistoria, koulutustiedot, osaaminen, kielitaito, mahdolliset viranomaislausunnot tarvittaessa, mahdolliset suositukset ja luottotiedot.

Sekä asiakkaiden että potentiaalisten asiakkaiden osalta käsittelemme tapahtumia ja tilaisuuksia koskevia osallistujatietoja sekä mahdollisia kieltoja ja suostumuksia.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käsittelemämme henkilötiedot saamme pääasiassa rekisteröidyltä itseltään sekä luottotietoyrityksistä, julkisista rekistereistä ja viranomaisilta.

Työnhakijoiden tiedot saamme pääasiassa hakijalta itseltään. Luottotiedot tarkistetaan palveluntarjoajalta työntekijän suostumuksella.

Asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme tietoja saamme heidän tilattuaan uutiskirjeen, heidän osallistuttuaan markkinointitapahtumiin ja -kilpailuihin, ottamalla yhteyttä meihin tai muun viestinnän yhteydessä.

Henkilötietojen luovutus ja siirto

Luovutamme henkilötietoja meitä avustaville palveluntarjoajille. Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietoja muille kolmansille osapuolille. Lainsäädännön edellyttämissä tapauksissa tai viranomaisen niin vaatiessa luovutamme tietoja. Arvioimme luovutuksen lainmukaisuuden ja salassapitovelvoitteiden noudattamisen tapauskohtaisesti.

Palveluntarjoajamme käsittelevät asianmukaisesti henkilötietoja puolestamme keskinäisen sopimuksemme mukaisesti.

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Tietojen luottamuksellisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Suojaamme henkilötiedot asianmukaisin teknisin ja organisatorisin suojakeinoin. Suojaamme kaiken hallussamme olevan tiedon väärinkäytösten, luvattoman käytön ja muuttamisen, katoamisen sekä tuhoamisen varalta.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määritettyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi sekä velvoittavan lainsäädännön täyttämiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet OI:n hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen:

Oikeus pyytää pääsyä omiin henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihinsa. Tätä oikeutta saattaa rajoittaa mm. lainsäädäntö sekä muiden henkilöiden yksityisyyden suojan.

Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin 

Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.

Oikeus pyytää tietojen poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista seuraavissa tapauksissa:

Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perustetta.

Rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksessa tai rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.

Tietojen käsittely on lainvastaista.

Rahoitussektorin lainsäädännön vuoksi OI:lla monissa tapauksissa velvollisuus säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeenkin, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi tai oikeusvaateiden käsittelemiseksi.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää rekisterissämme olevien tietojen oikeellisuuden tai käsittelyn lainmukaisuuden. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on tarkistettu tai on voitu varmistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia rekisteröidyn etuihin nähden.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella

Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Rekisteröidyllä on oikeus saada OI:lle antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella.

Evästeet

Käytämme oppivainvest.fi -verkkopalvelussa evästeitä ja kävijäseurantaa (Snoobi). Kerätyn tiedon avulla varmistamme palvelun toimivuuden ja sivuston kehittämisen. Ohjelmistojen (Snoobi) käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat EU:n alueella. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Sivuston käyttäjä voi sivustolle tullessaan hallita evästeiden tallentamista evästekyselyn kautta: käyttäjä voi sallia tai kieltää analytiikkaan ja markkinointiin liittyvien evästeiden asettamisen omalle selaimelleen. Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi.

Muutokset selosteeseen

Toiminnan kehityksen, henkilötietojen käsittelyn ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden tämän selosteen muuttamiseen. Päivitetty seloste on aina saatavilla verkkosivuillamme.